ubuntu-ui-toolkit-gles (1.3.1778+16.04.20151217.1-0ubuntu1) xenial; 
urgency=medium

  [ Zoltán Balogh ]
  * Sync with the main package 1.3.1778+16.04-0ubuntu1


  [ CI Train Bot ]
  * No-change rebuild.

Date: 2015-12-17 17:33:17.864366+00:00
Changed-By: Zoltan Balogh <zoltan.bal...@canonical.com>
Signed-By: Łukasz Zemczak <lukasz.zemc...@canonical.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubuntu-ui-toolkit-gles/1.3.1778+16.04.20151217.1-0ubuntu1
Sorry, changesfile not available.
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to