gsettings-ubuntu-touch-schemas (0.0.5+16.04.20160128.1-0ubuntu1) xenial; 
urgency=medium

  [ Michael Terry ]
  * Add com.ubuntu.AccountsService.Input schema

  [ CI Train Bot ]
  * No-change rebuild.

Date: 2016-01-28 19:17:13.945783+00:00
Changed-By: Michał Sawicz <michal.saw...@canonical.com>
Maintainer: Ubuntu Desktop <ubuntu-desk...@lists.ubuntu.com>
Signed-By: Ubuntu Archive Robot 
<cjwatson+ubuntu-archive-ro...@chiark.greenend.org.uk>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/gsettings-ubuntu-touch-schemas/0.0.5+16.04.20160128.1-0ubuntu1
Sorry, changesfile not available.
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to