libqofono (0.82+16.04.20160127-0ubuntu1) xenial; urgency=medium

  * Make ofono dependency optional (LP: #1521142)

Date: 2016-01-27 14:32:40.850241+00:00
Changed-By: CI Train Bot Account <ci-train-...@canonical.com>
Maintainer: Ken VanDine <ken.vand...@canonical.com>
Signed-By: Ubuntu Archive Robot 
<cjwatson+ubuntu-archive-ro...@chiark.greenend.org.uk>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libqofono/0.82+16.04.20160127-0ubuntu1
Sorry, changesfile not available.
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to