qtmir (0.4.7+16.04.20160219-0ubuntu1) xenial; urgency=medium

  * Mir 0.20 Release

Date: 2016-02-19 11:02:16.047421+00:00
Changed-By: CI Train Bot Account <ci-train-...@canonical.com>
Signed-By: Ubuntu Archive Robot 
<cjwatson+ubuntu-archive-ro...@chiark.greenend.org.uk>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/qtmir/0.4.7+16.04.20160219-0ubuntu1
Sorry, changesfile not available.
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to