ubiquity-slideshow-ubuntu (112) xenial; urgency=medium

  [ Mathieu Trudel-Lapierre ]
  * Revert strings/translation changes for Ubuntu Software. (LP: #1570479)

  [ Aron Xu ]
  * Update UbuntuKylin slides.

Date: Thu, 14 Apr 2016 17:20:58 -0400
Changed-By: Mathieu Trudel-Lapierre <cypher...@ubuntu.com>
Maintainer: Ubiquity Slideshow Team <ubiquity-slides...@lists.launchpad.net>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity-slideshow-ubuntu/112
Format: 1.8
Date: Thu, 14 Apr 2016 17:20:58 -0400
Source: ubiquity-slideshow-ubuntu
Binary: ubiquity-slideshow-ubuntu ubiquity-slideshow-kubuntu 
ubiquity-slideshow-xubuntu ubiquity-slideshow-lubuntu 
ubiquity-slideshow-edubuntu ubiquity-slideshow-ubuntustudio 
ubiquity-slideshow-ubuntu-gnome ubiquity-slideshow-ubuntukylin 
ubiquity-slideshow-ubuntu-mate oem-config-slideshow-ubuntu 
oem-config-slideshow-ubuntu-mate
Architecture: source
Version: 112
Distribution: xenial
Urgency: medium
Maintainer: Ubiquity Slideshow Team <ubiquity-slides...@lists.launchpad.net>
Changed-By: Mathieu Trudel-Lapierre <cypher...@ubuntu.com>
Description:
 oem-config-slideshow-ubuntu - OEM slideshow for Ubuntu
 oem-config-slideshow-ubuntu-mate - OEM slideshow for Ubuntu MATE
 ubiquity-slideshow-edubuntu - Ubiquity slideshow for Edubuntu
 ubiquity-slideshow-kubuntu - Ubiquity slideshow for Kubuntu
 ubiquity-slideshow-lubuntu - Ubiquity slideshow for Lubuntu
 ubiquity-slideshow-ubuntu - Ubiquity slideshow for Ubuntu
 ubiquity-slideshow-ubuntu-gnome - Ubiquity slideshow for Ubuntu GNOME
 ubiquity-slideshow-ubuntu-mate - Ubiquity slideshow for Ubuntu MATE
 ubiquity-slideshow-ubuntukylin - Ubiquity slideshow for Ubuntu Kylin
 ubiquity-slideshow-ubuntustudio - Ubiquity slideshow for Ubuntu Studio
 ubiquity-slideshow-xubuntu - Ubiquity slideshow for Xubuntu
Launchpad-Bugs-Fixed: 1570479
Changes:
 ubiquity-slideshow-ubuntu (112) xenial; urgency=medium
 .
   [ Mathieu Trudel-Lapierre ]
   * Revert strings/translation changes for Ubuntu Software. (LP: #1570479)
 .
   [ Aron Xu ]
   * Update UbuntuKylin slides.
Checksums-Sha1:
 3f93b0ffbd09d02d360e93e0c1c84e4284295a67 2570 ubiquity-slideshow-ubuntu_112.dsc
 00215a790e3a61b588794fd1b6d2cb047ac644df 22350047 
ubiquity-slideshow-ubuntu_112.tar.bz2
Checksums-Sha256:
 73bc7a292f9c55ed1167da3887c30cf9f4cceca5149b64769d7dbbc6a9147a87 2570 
ubiquity-slideshow-ubuntu_112.dsc
 8fffdc782ea4b332a6c37ed0d868c5a720f931ebe9754e6fa202707fdc3950cf 22350047 
ubiquity-slideshow-ubuntu_112.tar.bz2
Files:
 cf6581b31c146de45ff8289e86fbc500 2570 x11 optional 
ubiquity-slideshow-ubuntu_112.dsc
 19dffe791695af062d6e16c2764c133f 22350047 x11 optional 
ubiquity-slideshow-ubuntu_112.tar.bz2
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to