thunar (1.6.11-0ubuntu0.16.04.2) xenial; urgency=medium

  * d/p/02_fix-deadlock-in-mutex-causing-thunar-to-hang.patch:
    - Fixes process hang after inactivity (LP: #1679488)

Date: 2017-05-25 02:10:10.703539+00:00
Changed-By: Sean Davis <bluesa...@ubuntu.com>
Signed-By: Brian Murray <br...@ubuntu.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/thunar/1.6.11-0ubuntu0.16.04.2
Sorry, changesfile not available.
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to