neutron (2:8.4.0-0ubuntu5) xenial; urgency=medium

  * d/p/l3-ha-don-t-send-routers-without-_ha_interface.patch: Backport fix for
    l3 ha: don't send routers without '_ha_interface' (LP: #1668410)

Date: Thu, 24 Aug 2017 12:19:23 +0800
Changed-By: Hua Zhang <joshua.zh...@canonical.com>
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-disc...@lists.ubuntu.com>
Signed-By: Corey Bryant <corey.bry...@canonical.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/neutron/2:8.4.0-0ubuntu5
Format: 1.8
Date: Thu, 24 Aug 2017 12:19:23 +0800
Source: neutron
Binary: neutron-server neutron-common neutron-l3-agent neutron-dhcp-agent 
neutron-metadata-agent python-neutron neutron-plugin-ml2 
neutron-openvswitch-agent neutron-plugin-openvswitch-agent 
neutron-linuxbridge-agent neutron-plugin-linuxbridge-agent 
neutron-metering-agent neutron-sriov-agent neutron-plugin-sriov-agent 
neutron-bgp-dragent neutron-macvtap-agent
Architecture: source
Version: 2:8.4.0-0ubuntu5
Distribution: xenial
Urgency: medium
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-disc...@lists.ubuntu.com>
Changed-By: Hua Zhang <joshua.zh...@canonical.com>
Description:
 neutron-bgp-dragent - Neutron is a virtual network service for Openstack - BGP 
Dynamic
 neutron-common - Neutron is a virtual network service for Openstack - common
 neutron-dhcp-agent - Neutron is a virtual network service for Openstack - DHCP 
agent
 neutron-l3-agent - Neutron is a virtual network service for Openstack - l3 
agent
 neutron-linuxbridge-agent - Neutron is a virtual network service for Openstack 
- linuxbridge
 neutron-macvtap-agent - Neutron is a virtual network service for Openstack - 
Macvtap L2 A
 neutron-metadata-agent - Neutron is a virtual network service for Openstack - 
metadata age
 neutron-metering-agent - Neutron is a virtual network service for Openstack - 
metering age
 neutron-openvswitch-agent - Neutron is a virtual network service for Openstack 
- Open vSwitch
 neutron-plugin-linuxbridge-agent - Transitional package for 
neutron-linuxbridge-agent
 neutron-plugin-ml2 - Neutron is a virtual network service for Openstack - ML2 
plugin
 neutron-plugin-openvswitch-agent - Transitional package for 
neutron-openvswitch-agent
 neutron-plugin-sriov-agent - Transitional package for neutron-sriov-agent
 neutron-server - Neutron is a virtual network service for Openstack - server
 neutron-sriov-agent - Neutron is a virtual network service for Openstack - 
SR-IOV agent
 python-neutron - Neutron is a virtual network service for Openstack - Python 
libra
Launchpad-Bugs-Fixed: 1668410
Changes:
 neutron (2:8.4.0-0ubuntu5) xenial; urgency=medium
 .
   * d/p/l3-ha-don-t-send-routers-without-_ha_interface.patch: Backport fix for
     l3 ha: don't send routers without '_ha_interface' (LP: #1668410)
Checksums-Sha1:
 2665be5af12d8178019e95536a4286332540beb2 4870 neutron_8.4.0-0ubuntu5.dsc
 3db3f03666b12322e117a639ae8f0bdf5a75cb48 2855369 neutron_8.4.0.orig.tar.gz
 b417fed7e7d99101bfe897a80198802ca25ebe7e 30516 
neutron_8.4.0-0ubuntu5.debian.tar.xz
 d6987c2b4fe6e43c46d8fed7792a71726d9bbfd2 9409 
neutron_8.4.0-0ubuntu5_source.buildinfo
Checksums-Sha256:
 c8a106f9139192d3bb0b4f028f747653d76797e2618c73d81b3b09ad230fee2d 4870 
neutron_8.4.0-0ubuntu5.dsc
 3e64ef51cb15dbd8fdeaa31a5d5ab8e9d4c3a5a738050ae68104c1843e2f8290 2855369 
neutron_8.4.0.orig.tar.gz
 ef59533d4c6891f325a1f2e4dcc65c0fc1f06326fa1985825fcd36a12351dbf8 30516 
neutron_8.4.0-0ubuntu5.debian.tar.xz
 48b4e8ef89a63b235355fbca2acd40708bf6e5b2d45b190096ab6d2bfc6c240b 9409 
neutron_8.4.0-0ubuntu5_source.buildinfo
Files:
 53347d4277faefe54f21df4a669865f7 4870 net optional neutron_8.4.0-0ubuntu5.dsc
 fbe5f2e13d3412122eac539a320387b8 2855369 net optional neutron_8.4.0.orig.tar.gz
 215ed51a61394ee0d201c64818f07e46 30516 net optional 
neutron_8.4.0-0ubuntu5.debian.tar.xz
 d531d00ab6bd7a2c919d0fa0fa445e02 9409 net optional 
neutron_8.4.0-0ubuntu5_source.buildinfo
Original-Maintainer: Chuck Short <zul...@ubuntu.com>
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to