partitionmanager (1.2.1-0ubuntu1.1) xenial; urgency=critical

  * Fix crash when clicking cancel button, which may cause data loss
    (LP: #1715576)
    - fix-crash-when-cancelling.patch

Date: 2017-09-16 20:07:10.387676+00:00
Changed-By: Simon Quigley <tsimo...@ubuntu.com>
Maintainer: Kubuntu Members <kubuntu-de...@lists.ubuntu.com>
Signed-By: Łukasz Zemczak <lukasz.zemc...@canonical.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/partitionmanager/1.2.1-0ubuntu1.1
Sorry, changesfile not available.
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to