ubiquity-slideshow-ubuntu (113.1) xenial; urgency=high

  * Change the Lubuntu browser screenshot to one featuring Lubuntu.me rather
    than Lubuntu.net (LP: #1645564).

Date: 2018-02-11 22:08:09.828031+00:00
Changed-By: Simon Quigley <tsimo...@ubuntu.com>
Maintainer: Ubiquity Slideshow <ubiquity-slides...@lists.launchpad.net>
Signed-By: Łukasz Zemczak <lukasz.zemc...@canonical.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity-slideshow-ubuntu/113.1
Sorry, changesfile not available.
-- 
Xenial-changes mailing list
Xenial-changes@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: 
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xenial-changes

Reply via email to