Updating branch refs/heads/master
     to 7e3d01abf824a7433c2b030cb489690c6094b07a (commit)
    from f14c76d57342335786cdf2686b0942fb5a32915e (commit)

commit 7e3d01abf824a7433c2b030cb489690c6094b07a
Author: Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>
Date:  Wed Jan 23 12:13:08 2013 +0100

  l10n: Updated Bulgarian (bg) translation to 100%
  
  New status: 801 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/bg.po |  84 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 42 insertions(+), 42 deletions(-)

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index a0a4a23..41b9982 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: orage 4.3.90.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-03 14:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-23 11:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-23 13:12+0200\n"
 "Last-Translator: Kiril Kirilov (Cybercop) <cybercop_mont...@abv.bg>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <d...@fsa-bg.org>\n"
 "Language: bg\n"
@@ -1987,7 +1987,7 @@ msgstr "Избор на предишно избраната дата"
 
 #: ../src/parameters.c:836
 msgid "Use dynamic tray icon"
-msgstr "Използване на динамична икона в панела"
+msgstr "Използване на динамична икона в системният поднос"
 
 #: ../src/parameters.c:841
 msgid "Use dynamic icon"
@@ -3692,28 +3692,28 @@ msgstr "Календар Orage"
 #~ "Note:\n"
 #~ "%s"
 #~ msgstr ""
-#~ "Заголовок: %s\n"
-#~ " Начало:\t%s\n"
-#~ " Конец:\t%s\n"
-#~ " Завершён:\t%s\n"
-#~ "Примечание:\n"
+#~ "Заглавие: %s\n"
+#~ " Стартиране:\t%s\n"
+#~ " Край:\t%s\n"
+#~ " Готово:\t%s\n"
+#~ "Пояснение:\n"
 #~ "%s"
 
 #~ msgid ""
 #~ "You must enter all escape etc characters yourself.\n"
 #~ " This string is just given to shell to process"
 #~ msgstr ""
-#~ "Следует ввести все escape-последовательности вручную. \n"
-#~ "Эта строка будет передана оболочке."
+#~ "Трябва да въведете всички escape etc редове ръчно.\n"
+#~ "Този низ ще бъде предаден на обвивката."
 
 #~ msgid "Orage clock"
-#~ msgstr "Часы с датой"
+#~ msgstr "Orage часовник"
 
 #~ msgid "Original creator, retired maintainer"
-#~ msgstr "Первоначальный создатель, в прошлом разработчик"
+#~ msgstr "Първоначалният съсздател, бивш разработчик"
 
 #~ msgid "Contributor"
-#~ msgstr "Сделал вклад"
+#~ msgstr "Сътрудник"
 
 #~ msgid "Info"
 #~ msgstr "Информация"
@@ -3722,97 +3722,97 @@ msgstr "Календар Orage"
 #~ msgstr "Предупреждение"
 
 #~ msgid "Error"
-#~ msgstr "Ошибка"
+#~ msgstr "Грешка"
 
 #~ msgid "Set sticked"
-#~ msgstr "Сделать липким"
+#~ msgstr "Задаване на залепващи се бележки"
 
 #~ msgid "Select always today"
-#~ msgstr "Всегда выбирать сегодняшний день"
+#~ msgstr "Винаги избирай днешен ден"
 
 #~ msgid ""
 #~ "When showing main calendar, set pointer to either previously selected day "
 #~ "or always to current day."
 #~ msgstr ""
-#~ "При открытии главного календаря, указатель будет установлен на предыдущий "
-#~ "выбранный день или на сегодня."
+#~ "При отваряне на основният календар, показалецът да стои на предишно 
избраният ден "
+#~ "или на днешната дата."
 
 #~ msgid "Ending time adjustment mode"
-#~ msgstr "Режим изменения времени окончания"
+#~ msgstr "Прекратяване на режима на промяна на времето"
 
 #~ msgid "Starting time adjustment mode"
-#~ msgstr "Режим изменения времени начала"
+#~ msgstr "Стартиране на режима за промяна на времето"
 
 #~ msgid "adjust to change minute"
-#~ msgstr "изменить минуты"
+#~ msgstr "промяна на минутите"
 
 #~ msgid "Vary"
-#~ msgstr "Плавающий"
+#~ msgstr "Плаващ"
 
 #~ msgid "Select timezone"
-#~ msgstr "Выбор часового пояса"
+#~ msgstr "Избор на часови пояс"
 
 #~ msgid "Modify Clock "
-#~ msgstr "Изменить метку"
+#~ msgstr "Промяна на часовника "
 
 #~ msgid ""
 #~ "enter timezone of clock,\n"
 #~ "(=any valid TZ value)"
 #~ msgstr ""
-#~ "укажите часовой пояс метки, \n"
-#~ "(любое допустимое значение TZ)"
+#~ "задаване на часови пояс на часовника,\n"
+#~ "(=всяко валидно значение на TZ)"
 
 #~ msgid "Modify Preferences"
-#~ msgstr "Изменить настройки"
+#~ msgstr "Промяна на настройките"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Enter local timezone. (it is used to show if time is on previous(-) or "
 #~ "next date(+) by adding a +/- after the time)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Укажите часовой пояс. (Используется для отображения в случае когда время "
-#~ "в предыдущей(-) или следующей(+) дате, добавляя +/- после времени)"
+#~ "Задайте местна часова зона. (това се използва, за да показва предишна(-) 
или "
+#~ "следващата(+) за добавяне на +/- след времето)"
 
 #~ msgid "Set any valid timezone (=TZ) value or pick one from the list."
-#~ msgstr "Укажите часовой пояс (=TZ) или выберите его из списка."
+#~ msgstr "Задайте часови пояс (=TZ) или го изберете от списъка."
 
 #~ msgid "show line _1:"
-#~ msgstr "строка _1:"
+#~ msgstr "показване на линия _1:"
 
 #~ msgid "show line _2:"
-#~ msgstr "строка _2:"
+#~ msgstr "показване на линия _2:"
 
 #~ msgid "show line _3:"
-#~ msgstr "строка _3:"
+#~ msgstr "показване на линия _3:"
 
 #~ msgid "Properties"
-#~ msgstr "Параметры"
+#~ msgstr "Свойства"
 
 #~ msgid "Failed to launch 'orage -p'"
-#~ msgstr "Не удалось выполнить 'orage -p'"
+#~ msgstr "Неуспех при изпълнение на 'orage -p'"
 
 #~ msgid ""
 #~ "<D> inserts current date in local date format.\n"
 #~ "<T> inserts time and\n"
 #~ "<DT> inserts date and time."
 #~ msgstr ""
-#~ "<D> вставить текущую дату в локальном формате.\n"
-#~ "<T> вставить время и \n"
-#~ "<DT> вставить дату и время."
+#~ "<D> внасяне на текущата дата в местен формат.\n"
+#~ "<T> внасяне на време и\n"
+#~ "<DT> внасяне на дата и време."
 
 #~ msgid "Show event list"
-#~ msgstr "Показывать события"
+#~ msgstr "Показване на списъка със събития"
 
 #~ msgid "(0 = use static icon)"
-#~ msgstr "(0 = статический значок)"
+#~ msgstr "(0 = статична икона)"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Dynamic icon shows current day and month. It is visible only in tray. If "
 #~ "tray is too small for dynamic icon size, Orage switches automatically "
 #~ "back to static icon."
 #~ msgstr ""
-#~ "Динамический значок показывает сегодняшнее число и месяц. Он видима в "
-#~ "системном лотке. Если лоток слишком мал для динамического размера, Orage "
-#~ "автоматически переключается на статический значок."
+#~ "Динамичната икона показва текущите ден и месец. Тя е видима само в 
системният поднос. "
+#~ "Ако системният поднос е прекалено малък за размера на динамичната икона, 
Orage "
+#~ "автоматично превключва на статична икона."
 
 #~ msgid "Calendar Settings"
 #~ msgstr "Настройки на календара"
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to