This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository panel-plugins/xfce4-clipman-plugin.

commit cc7d1663942190d1d51bd119e59be5d5e75bce2c
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefi...@gmail.com>
Date:  Fri Dec 2 06:31:01 2016 +0100

  I18n: Update translation kk (100%).
  
  72 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/kk.po | 254 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 151 insertions(+), 103 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index 786a90d..1e8f9f4 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -3,27 +3,34 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefi...@gmail.com>, 2010
+# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefi...@gmail.com>, 2010,2016
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-07-03 20:51+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-11-19 16:28+0000\n"
-"Last-Translator: Nick <n...@xfce.org>\n"
-"Language-Team: Kazakh 
(http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/kk/)\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-15 18:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-12-02 04:43+0000\n"
+"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefi...@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Kazakh 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce-panel-plugins/language/kk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: kk\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
+#: ../data/appdata/xfce4-clipman.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"Clipboard Manager provided as a panel plugin for Xfce and as a standalone "
+"application running in the notification area. It keeps a history of text and"
+" images of content copied to the clipboard. It also has a feature to execute"
+" actions on specific text selection by matching them against regexes."
+msgstr "Алмасу буфері басқарушысы Xfce үшін панель плагині және хабарламалар 
аймағындар орындалатын бөлек жеке қолданба ретінде келеді. Ол алмасу буферіне 
көшірілген құраманың мәтін және суреттер тарихын сақтайды. Сонымен қатар, ол 
көрсетілген тұрақты өрнектерге сай келетін мәтін табылған кезде белгіленген 
әрекетттерді орындай алады."
+
 #: ../panel-plugin/xfce4-clipman.desktop.in.h:1
 #: ../panel-plugin/xfce4-clipman-plugin.desktop.in.h:1
 #: ../panel-plugin/xfce4-clipman-plugin-autostart.desktop.in.h:1
-#: ../panel-plugin/main-panel-plugin.c:72
-#: ../panel-plugin/main-status-icon.c:61 ../panel-plugin/main-status-icon.c:94
-#: ../panel-plugin/plugin.c:336
+#: ../panel-plugin/main-panel-plugin.c:73
+#: ../panel-plugin/main-status-icon.c:62 ../panel-plugin/plugin.c:319
 msgid "Clipman"
 msgstr "Clipman"
 
@@ -65,198 +72,235 @@ msgstr "Ұзын URL"
 msgid "Shrink the URL"
 msgstr "URL-ды қысқарту"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-clipman-settings.c:190
+#: ../panel-plugin/xfce4-clipman-settings.c:184
 msgid "None"
 msgstr "Ешнәрсе"
 
 #. TRANSLATORS: Keyboard shortcut
-#: ../panel-plugin/xfce4-clipman-settings.c:192
+#: ../panel-plugin/xfce4-clipman-settings.c:186
 msgid "Ctrl+V"
 msgstr "Ctrl+V"
 
 #. TRANSLATORS: Keyboard shortcut
-#: ../panel-plugin/xfce4-clipman-settings.c:194
+#: ../panel-plugin/xfce4-clipman-settings.c:188
 msgid "Shift+Insert"
 msgstr "Shift+Insert"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-clipman-settings.c:517
+#: ../panel-plugin/xfce4-clipman-settings.c:511
 msgid "<b>Reset actions</b>"
 msgstr "<b>Әрекеттерді тастау</b>"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-clipman-settings.c:519
+#: ../panel-plugin/xfce4-clipman-settings.c:513
 msgid ""
 "Are you sure you want to reset the actions to the system default values?"
 msgstr "Әрекеттерді бастапқы мәндерге тастауды шынымен қалайсыз ба?"
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:1
-msgid "Configure the plugin"
-msgstr "Плагинді баптау"
+msgid "Edit Action"
+msgstr "Әрекетті баптау"
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:2
+msgid ""
+"You can use the substitution parameters \"\\1\", \"\\2\" and so on in the "
+"commands. The parameter \"\\0\" represents the complete text. If you don't "
+"know regular expressions, have a look at the documentation of Clipman that "
+"has an introdution for them."
+msgstr "Сіз алмастыру \"\\1\", \"\\2\" және т.с.с. командаларда қолдана 
аласыз. \"\\0\" параметрі мәтінді түгелімен анықтайды. Тұрақты өрнектер туралы 
білмесеңіз, сізге олар туралы Clipman құжаттамасын оқу керек."
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:3
+msgid "Name:"
+msgstr "Аты:"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:4
+msgid "Pattern:"
+msgstr "Үлгі:"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:5
+msgid "The pattern is always anchored within the special characters ^$"
+msgstr "Үлгі әрқашан да арнайы ^$ таңбаларымен жиектелуі тиіс"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:6
+msgid "Activate only on manual copy"
+msgstr "Тек қолмен көшіргенде белсендіру"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:7
+msgid ""
+"By default the action is triggerred by a selection, check this option to "
+"trigger the action only when you make a manual copy"
+msgstr "Бастапқыда, әрекет таңдаумен белсендіріледі, оны тек қолмен көшіргенде 
іске қосу үшін бұл опцияны таңдаңыз"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:8
+msgid "<b>Action</b>"
+msgstr "<b>Әрекет</b>"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:9
+msgid "Command:"
+msgstr "Команда:"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:10
+msgid "<b>Commands</b>"
+msgstr "<b>Командалар</b>"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:11
 msgid "Sync _selections"
 msgstr "Т_аңдауларды синхрондау"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:3
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:12
 msgid ""
 "If checked, the selections will be synced with the default clipboard in a "
 "way that you can paste what you select"
 msgstr "Таңдалған болса, таңдаулар негізгі алмасу буферімен сіз өз 
таңдауыңызды әрқашан да кірістіре алатындай синхрондалады"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:4
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:13
+msgid "Show _QR-Code"
+msgstr "_QR-кодын көрсету"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:14
+msgid ""
+"If checked, the menu shows a QR-Code of the currently selected clipboard "
+"entry"
+msgstr "Белгіленген болса, мәзірде ағымдағы таңдалған алмасу буфері 
элементінің QR-коды көрсетіледі."
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:15
 msgid "<b>Behavior</b>"
 msgstr "<b>Мінез-құлығы</b>"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:5
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:16
 msgid "Save on _quit"
 msgstr "Шыққ_анда сақтау"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:6
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:17
 msgid ""
 "If checked, this option will restore the history on every new Xfce session"
 msgstr "Таңдалған болса, әр Xfce сессиясында тарих қалпына келтіріледі"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:7
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:18
 msgid "Store last copied _image"
 msgstr "Соңғы көшірілген суре_тті сақтау"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:8
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:19
 msgid "If checked, this option allows to store one image inside the history"
 msgstr "Таңдалған болса, бұл опция суретті тарихтан тыс сақтауға рұқсат етеді"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:9
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:20
 msgid "Ignore s_elections"
 msgstr "Таң_дауды елемеу"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:10
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:21
 msgid ""
 "If checked, the selections won't affect the history except the manual copies"
 msgstr "Таңдалған болса, қолмен ерекшелеуден басқа таңдаулар тарихқа әсер 
етпейді"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:11
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:22
 msgid "Size of the _history:"
 msgstr "Тар_их өлшемі:"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:12
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:23
 msgid "<b>History</b>"
 msgstr "<b>Тарихы</b>"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:13
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:24
 msgid "General"
 msgstr "Жалпы"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:14
-msgid "Enable _actions"
-msgstr "Әр_екеттерді іске қосу"
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:25
+msgid "_Enable automatic actions"
+msgstr "Автоәрекеттерді іск_е қосу"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:15
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:26
 msgid ""
-"If checked, the clipboard texts will be matched against regular expressions "
-"and a menu will display possible actions"
-msgstr "Таңдалған болса, алмасу буферінің мәтіндері әрқашан тұрақты 
өрнектермен салыстырылады және қолжетерлік әрекеттер мәзірде көрсетіледі"
+"If checked, the clipboard texts will be matched against regular expressions 
and a menu will display possible actions automatically.\n"
+"Otherwise the menu will only appear when calling 
\"xfce4-popup-clipman-actions\" (and a match was found)"
+msgstr "Таңдалған болса, алмасу буферінің мәтіндері әрқашан тұрақты 
өрнектермен салыстырылады және қолжетерлік әрекеттер мәзірде автоматты түрде 
көрсетіледі.\nБолмаса, мәзір тек \"xfce4-popup-clipman-actions\" шақырылғанда 
(және сәйкестік табылғанда) көрсетіледі."
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:16
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:28
+msgid "Add action"
+msgstr "Әрекетті қосу"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:29
+msgid "Edit action"
+msgstr "Әрекетті түзету"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:30
+msgid "Delete action"
+msgstr "Әрекетті өшіру"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:31
+msgid "Reset all actions to the system default values"
+msgstr "Барлық әрекеттерді бастапқы мәндерге тастау"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:32
 msgid "Actions"
 msgstr "Әрекеттер"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:17
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:33
 msgid "Automatically paste a selected item from the history"
 msgstr "Тарихтан таңдалған элементті автокірістіру"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:18
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:34
 msgid "_Paste instantly:"
 msgstr "Л_езде кірістіру:"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:19
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:35
 msgid "P_osition menu at mouse pointer"
 msgstr "Мәзірді тышқан курс_оры қасында көрсету"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:20
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:36
 msgid ""
 "Popup the menu at the mouse pointer position, only for the xfce4-popup-"
 "clipman command"
 msgstr "xfce4-popup-clipman командасы үшін мәзірді тышқан курсоры тұрған 
жерінен көрсету"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:21
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:37
 msgid "_Reorder history items"
 msgstr "Тари_х элементтерін қайта орналастыру"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:22
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:38
 msgid ""
 "Push last copied text to the top of the history, useful to reorder old items"
 msgstr "Соңғы көшірілген мәтінді тарих басына қою"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:23
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:39
 msgid "Re_verse history order"
 msgstr "Кері ре_тпен"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:24
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:40
 msgid "Reverse order of the history shown in the menu"
 msgstr "Мәзірде тарих кері ретте көрсетіледі"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:25
-msgid "_Skip actions by holding Control"
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:41
+msgid "_Show actions by holding Control"
+msgstr "Control ұстау арқылы әрекеттерді көр_сету"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:42
+msgid ""
+"When the selection is done (mouse or keyboard) and the Control key is still "
+"pressed down, the popup menu for matched actions will be shown"
+msgstr "Ерекшелеу аяқталған кезде (тышқан не пернетақтадан) Control батырмасы 
басулы күйінде болса, сәйкес келген әрекеттер үшін қалқымалы мәзір көрсетілетін 
болады"
+
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:43
+msgid "S_kip actions by holding Control"
 msgstr "Control ұстау арқылы әрекет_ті аттап кету"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:26
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:44
 msgid ""
 "When the selection is done (mouse or keyboard) and the Control key is still "
 "pressed down, the popup menu for matched actions will be skipped"
 msgstr "Ерекшелеу аяқталған кезде (тышқан не пернетақтадан) Control батырмасы 
басулы күйінде болса, сәйкес келген әрекеттер үшін қалқымалы мәзір 
көрсетілмейтін болады."
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:27
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:45
 msgid "Tweaks"
 msgstr "Құлықтар"
 
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:28
-msgid "Edit Action"
-msgstr "Әрекетті баптау"
-
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:29
-msgid ""
-"You can use the substitution parameters \"\\1\", \"\\2\" and so on in the "
-"commands. The parameter \"\\0\" represents the complete text. If you don't "
-"know regular expressions, have a look at the documentation of Clipman that "
-"has an introdution for them."
-msgstr "Сіз алмастыру \"\\1\", \"\\2\" және т.с.с. командаларда қолдана 
аласыз. \"\\0\" параметрі мәтінді түгелімен анықтайды. Тұрақты өрнектер туралы 
білмесеңіз, сізге олар туралы Clipman құжаттамасын оқу керек."
-
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:30
-msgid "Name:"
-msgstr "Аты:"
-
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:31
-msgid "Pattern:"
-msgstr "Үлгі:"
-
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:32
-msgid "The pattern is always anchored within the special characters ^$"
-msgstr "Үлгі әрқашан да арнайы ^$ таңбаларымен жиектелуі тиіс"
-
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:33
-msgid "Activate only on manual copy"
-msgstr "Тек қолмен көшіргенде белсендіру"
-
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:34
-msgid ""
-"By default the action is triggerred by a selection, check this option to "
-"trigger the action only when you make a manual copy"
-msgstr "Бастапқыда, әрекет таңдаумен белсендіріледі, оны тек қолмен көшіргенде 
іске қосу үшін бұл опцияны таңдаңыз"
-
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:35
-msgid "<b>Action</b>"
-msgstr "<b>Әрекет</b>"
-
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:36
-msgid "Command:"
-msgstr "Команда:"
-
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:37
-msgid "<b>Commands</b>"
-msgstr "<b>Командалар</b>"
-
-#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:38
+#: ../panel-plugin/settings-dialog.ui.h:46
 msgid "Regular expression"
 msgstr "Тұрақты өрнек"
 
+#: ../panel-plugin/main-panel-plugin.c:97
+#: ../panel-plugin/main-status-icon.c:137
+msgid "_Disable"
+msgstr "Сө_ндіру"
+
 #: ../panel-plugin/actions.c:370
 #, c-format
 msgid ""
@@ -265,35 +309,39 @@ msgid ""
 "%s"
 msgstr "\"%s\" командасын жөнелту мүмкін емес\n\n%s"
 
-#: ../panel-plugin/menu.c:198
+#: ../panel-plugin/menu.c:234
 msgid "Are you sure you want to clear the history?"
 msgstr "Тарихты өшіруді шынымен қалайсыз ба?"
 
-#: ../panel-plugin/menu.c:207
+#: ../panel-plugin/menu.c:239
 msgid "Don't ask again"
 msgstr "Келесі рет сұрамау"
 
+#: ../panel-plugin/menu.c:362
+msgid "Could not generate QR-Code."
+msgstr "QR-кодын генерациялау мүмкін емес."
+
 #. Insert empty menu item
-#: ../panel-plugin/menu.c:304
+#: ../panel-plugin/menu.c:376
 msgid "Clipboard is empty"
 msgstr "Алмасу буфері бос"
 
-#: ../panel-plugin/menu.c:399
-msgid "_Disable"
-msgstr "Сө_ндіру"
+#: ../panel-plugin/menu.c:475
+msgid "_Clear history"
+msgstr "Тарихты та_зарту"
 
-#: ../panel-plugin/plugin.c:324
+#: ../panel-plugin/plugin.c:307
 msgid "Contributors:"
 msgstr "Үлесін қосқандар:"
 
-#: ../panel-plugin/plugin.c:338
+#: ../panel-plugin/plugin.c:321
 msgid "Clipboard Manager for Xfce"
 msgstr "Xfce үшін алмасу буфері басқарушысы"
 
-#: ../panel-plugin/plugin.c:346
+#: ../panel-plugin/plugin.c:329
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefi...@gmail.com>, 2010"
 
-#: ../panel-plugin/plugin.c:360
+#: ../panel-plugin/plugin.c:343
 msgid "Unable to open the settings dialog"
 msgstr "Баптаулар сұхбат терезесін ашу сәтсіз"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to