This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository xfce/xfce4-settings.

commit 070effcb749db421fd6a2eda0ad8efdfdd40f07a
Author: Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>
Date:  Thu Feb 16 12:31:00 2017 +0100

  I18n: Update translation bg (100%).
  
  374 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/bg.po | 80 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 47 insertions(+), 33 deletions(-)

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index c9982c9..77792d0 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,14 +5,14 @@
 # Translators:
 # Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>, 2012
 # Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>, 2012
-# Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>, 2014-2016
+# Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>, 2014-2017
 # Любомир Василев, 2015
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-settings\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-09-16 06:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-16 16:40+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-15 18:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-02-16 07:11+0000\n"
 "Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>\n"
 "Language-Team: Bulgarian 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce4-settings/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -233,7 +233,7 @@ msgid "Version information"
 msgstr "Информация за версията"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:197
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1298
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1303
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:3018
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:78 ../dialogs/mime-settings/main.c:62
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1871 ../xfce4-settings-editor/main.c:120
@@ -244,7 +244,7 @@ msgid "Type '%s --help' for usage."
 msgstr "Напишете „%s --help“ за показване на потребителско ръководство"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:216
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1317
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1322
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:3037
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:94 ../dialogs/mime-settings/main.c:81
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1890 ../xfce4-settings-editor/main.c:139
@@ -253,7 +253,7 @@ msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Екипът по разрабоката на Xfce. Всички права са запазени."
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:217
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1318
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1323
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:3038
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:95 ../dialogs/mime-settings/main.c:82
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1891 ../xfce4-settings-editor/main.c:140
@@ -341,126 +341,140 @@ msgid "Default Fon_t"
 msgstr "Шрифт по подразбиране"
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
+msgid ""
+"This font will be used as the default monospace font, for example by "
+"terminal emulators."
+msgstr "Този шрифт ще бъде използван, като равноширок шрифт по подразбиране, 
например в терминалните емулатори."
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
+msgid "Select a default monospace font"
+msgstr "Изберете равноширок шрифт по подразбиране"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
+msgid "Default _Monospace Font"
+msgstr "Равноширок шрифт по подразбиране"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:21
 msgid "_Enable anti-aliasing"
 msgstr "Включване на заглаждане на шрифта"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:22
 msgid ""
 "Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
 msgstr "Заглаждането на шрифта може да подобри външният вид на текста на 
екрана"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:23
 msgid "Hintin_g:"
 msgstr "Подсказване:"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:21
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
 msgid ""
 "Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw"
 " the font; pick whichever looks best according to personal preference"
 msgstr "Много шрифтове съдържат допълнителна информация, която помага за 
изписване на шрифта по най- добър начин. Изберете вариант, който изглежда най- 
добре."
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:22
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
 msgid "Sub-_pixel order:"
 msgstr "Подпикселна подредба:"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:23
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
 msgid ""
 "Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
 "correct sub-pixel order of the screen"
 msgstr "Качество на шрифтовете на TFT или LCD екрани може да бъде подобрено с 
промяна на разположението на цветовете в самите пиксели"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
 msgid "Rendering"
 msgstr "Визуализация"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:28
 msgid "Custom _DPI setting:"
 msgstr "Потребителска настройка DPI:"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
 msgid ""
 "Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too "
 "small"
 msgstr "Замяна на откритата разделителната способност на монитора, ако 
шрифтове изглеждат твърде големи или твърде малки"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
 msgid "DPI"
 msgstr "Разделителна способност (DPI)"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:28
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:31
 msgid "_Fonts"
 msgstr "Шрифтове"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:32
 msgid "Specify what should be displayed in toolbar items"
 msgstr "Посочете какво да се показва в лентата с инструменти"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:33
 msgid "_Toolbar Style"
 msgstr "Стил на лентата с инструменти"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:31
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
 msgid "Show images on _buttons"
 msgstr "Показване на изображения върху бутоните"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:32
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
 msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
 msgstr "Посочете, дали иконите да се показват до текста в бутоните"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:33
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
 msgid "Show images in _menus"
 msgstr "Показване на изображения в менютата"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
 msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus"
 msgstr "Посочете, дали иконите трябва да бъдат показвани до елементите в 
менютата"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38
 msgid "Enable e_ditable accelerators"
 msgstr "Разрешаване на редактируеми ускорители"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39
 msgid ""
 "If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering "
 "the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
 "shortcut"
 msgstr "Ако бъде избрано, клавишните комбинации за елементите от менюто могат 
да бъдат променени чрез преместване на мишката върху тях и натискане на 
клавишите за нова комбинация."
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40
 msgid "Menus and Buttons"
 msgstr "Менюта и бутони"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41
 msgid "Enable _event sounds"
 msgstr "Включване на звуците за събития"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:42
 msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
 msgstr "Включване и изключване на звуците за събития глобално (необходима е 
поддръжката на „Canberra“)"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:43
 msgid "Enable input feedbac_k sounds"
 msgstr "Включване на входните звуци за обратна връзка"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:44
 msgid ""
 "Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to"
 " play"
 msgstr "Посочете дали кликвания на мишката и въвеждане на друг потребител да 
стартират звуци за събитие"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:42
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:45
 msgid "Event sounds"
 msgstr "Звуци за събитие"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:43
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:46
 msgid "Adjust the system-wide display scaling"
 msgstr "Прилагане мащаба за цялата система"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:44
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:47
 msgid "_Window Scaling"
 msgstr "Мащабиране на прозорец"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:45
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:48
 msgid "Setti_ngs"
 msgstr "_Настройки"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to