This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
xfce-4.10
in repository xfce/libxfce4ui.

commit dad93bd6bb3f10d3d8fda8148107ddc1e2ea0f02
Author: Besnik <bes...@programeshqip.org>
Date:  Sat Mar 3 00:30:32 2018 +0100

  I18n: Update translation sq (100%).
  
  90 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/sq.po | 60 ++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 30 insertions(+), 30 deletions(-)

diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index 15e2178..612d378 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Libxfce4ui\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-27 19:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-02 20:06+0000\n"
 "Last-Translator: Besnik <bes...@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian 
(http://www.transifex.com/xfce/libxfce4ui/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -38,7 +38,7 @@ msgstr "Dokumentim në Internet"
 msgid ""
 "You will be redirected to the documentation website where the help pages are"
 " maintained and translated."
-msgstr ""
+msgstr "Do të ridrejtoheni te sajti i dokumentimit, ku mirëmbahen dhe 
përkthehen faqet e ndihmës."
 
 #: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:225
 msgid "_Read Online"
@@ -46,7 +46,7 @@ msgstr "_Lexojeni Në Internet"
 
 #: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:237
 msgid "_Always go directly to the online documentation"
-msgstr ""
+msgstr "Kalo _përherë drejt e te dokumentimi në internet"
 
 #: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:281
 msgid "Information"
@@ -74,7 +74,7 @@ msgstr "ID"
 
 #: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1403
 msgid "Disable session management"
-msgstr "Sesion"
+msgstr "Çaktivizo administrim sesionesh"
 
 #: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1413
 msgid "Session management options"
@@ -92,7 +92,7 @@ msgstr "Dështoi të lidhet me përgjegjësin e sesioneve: %s"
 #: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1597
 #, c-format
 msgid "Session manager did not return a valid client id"
-msgstr ""
+msgstr "Përgjegjësi i sesioneve s’u përgjigj me një ID klienti të vlefshme"
 
 #. print warning for user
 #: ../libxfce4ui/xfce-spawn.c:406
@@ -100,13 +100,13 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Working directory \"%s\" does not exist. It won't be used when spawning "
 "\"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "Drejtoria e punës \"%s\" s’ekziston. S’do të përdoret, kur të pillet 
\"%s\"."
 
 #: ../libxfce4kbd-private/xfce-shortcuts.c:52
 msgid ""
 "This shortcut is already being used for another window manager action. Which"
 " action do you want to use?"
-msgstr ""
+msgstr "Kjo shkurtore përdoret tashmë nga një tjetër veprim përgjegjësi 
dritaresh. Cilin veprim doni të përdoret?"
 
 #: ../libxfce4kbd-private/xfce-shortcuts.c:53
 #: ../libxfce4kbd-private/xfce-shortcuts.c:56
@@ -126,23 +126,23 @@ msgstr "Mbaj tjetrin"
 msgid ""
 "This shortcut is already being used for the command '%s'. Which action do "
 "you want to use?"
-msgstr ""
+msgstr "Kjo shkurtore përdoret tashmë për urdhrin '%s'. Cilin veprim doni të 
përdoret?"
 
 #: ../libxfce4kbd-private/xfce-shortcuts.c:56
 #: ../libxfce4kbd-private/xfce-shortcuts.c:59
 #, c-format
 msgid "Keep '%s'"
-msgstr "Mbaje '%s'"
+msgstr "Mbaj '%s'"
 
 #: ../libxfce4kbd-private/xfce-shortcuts.c:61
 msgid ""
 "This shortcut is already being used by a window manager action. Which action"
 " do you want to use?"
-msgstr ""
+msgstr "Kjo shkurtore përdoret tashmë nga një veprim përgjegjësi dritaresh. 
Cilin veprim doni të përdoret?"
 
 #: ../libxfce4kbd-private/xfce-shortcuts.c:62
 msgid "Keep the window manager action"
-msgstr ""
+msgstr "Mbaj veprimin e përgjegjësit të dritareve"
 
 #: ../libxfce4kbd-private/xfce-shortcuts.c:95
 #, c-format
@@ -151,7 +151,7 @@ msgstr "Veprime me përplasje për %s"
 
 #: ../libxfce4kbd-private/xfce-shortcuts.c:128
 msgid "This shortcut is already being used for something else."
-msgstr ""
+msgstr "Kjo shkurtore përdoret tashmë për diçka tjetër."
 
 #: ../libxfce4kbd-private/xfce-shortcut-dialog.c:204
 msgid "Window Manager Action Shortcut"
@@ -204,7 +204,7 @@ msgstr "Përgjegjës Dritaresh"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:71
 msgid "Handles the placement of windows on the screen."
-msgstr ""
+msgstr "Merret me vendosjen e dritareve në ekran."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:74
 msgid "Panel"
@@ -214,7 +214,7 @@ msgstr "Panel"
 msgid ""
 "Program launchers, window buttons, applications menu, workspace switcher and"
 " more."
-msgstr ""
+msgstr "Nisës programesh, butona dritaresh, menu aplikacionesh, këmbyes 
hapësirash pune, etj."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:79
 msgid "Desktop Manager"
@@ -224,7 +224,7 @@ msgstr "Përgjegjës Desktopi"
 msgid ""
 "Sets the background color or image with optional application menu or icons "
 "for minimized applications or launchers, devices and folders."
-msgstr ""
+msgstr "Cakton ngjyrën ose figurën e sfondit, tok me menu opsionale 
aplikacionesh ose ikona për minimizim aplikacionesh ose nisësish, pajisjesh dhe 
dosjesh."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:84
 msgid "File Manager "
@@ -234,7 +234,7 @@ msgstr "Përgjegjës Kartelash "
 msgid ""
 "A modern file manager for the Unix/Linux desktop, aiming to be easy-to-use "
 "and fast."
-msgstr ""
+msgstr "Një përgjegjës modern kartelash për dekstopin Unix/Linux, që synon të 
jetë i lehtë për t’u përdorur dhe i shpejtë."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:89
 msgid "Session Manager"
@@ -244,17 +244,17 @@ msgstr "Përgjegjës Sesionesh"
 msgid ""
 "Restores your session on startup and allows you to shutdown the computer "
 "from Xfce."
-msgstr ""
+msgstr "Rikthen sesionin tuaj gjatë nisjes dhe ju lejon të fikni kompjuterin 
që nga Xfce-ja."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:94
 msgid "Setting System"
-msgstr ""
+msgstr "Rregullim Sistemi"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:95
 msgid ""
 "Configuration system to control various aspects of the desktop like "
 "appearance, display, keyboard and mouse settings."
-msgstr ""
+msgstr "Sistem formësimesh, për të kontrolluar aspekte të ndryshme të 
dekstopit, f.v., rregullimet për dukjen, ekranin, tastierën dhe miun."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:99
 msgid "Application Finder"
@@ -264,7 +264,7 @@ msgstr "Gjetës Aplikacionesh"
 msgid ""
 "Shows the applications installed on your system in categories, so you can "
 "quickly find and launch them."
-msgstr "I shfaq aplikacionet e instaluara në sistemin tuaj sipas kategorish, 
që t’i gjeni dhe t’i hapni shpejt."
+msgstr "Shfaq aplikacionet e instaluara në sistemin tuaj sipas kategorish, që 
t’i gjeni dhe t’i hapni shpejt."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:104
 msgid "Settings Daemon"
@@ -272,20 +272,20 @@ msgstr "Demon Rregullimesh"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:105
 msgid "D-Bus-based configuration storage system."
-msgstr ""
+msgstr "Sistem depozitimi me formësim bazuar në D-Bus."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:112
 msgid ""
 "Xfce is a collection of programs that together provide a full-featured "
 "desktop environment. The following programs are part of the Xfce core:"
-msgstr ""
+msgstr "Xfce-ja është një koleksion programesh që të tërë tok furnizojnë një 
mjedis desktop të plotë. Programet vijuese janë pjesë e paketës bazë Xfce:"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:136
 msgid ""
 "Xfce is also a development platform providing several libraries, that help "
 "programmers create applications that fit in well with the desktop "
 "environment."
-msgstr ""
+msgstr "Xfce-ja është gjithashtu një platformë zhvillimesh që furnizon disa 
librari, të cilat i ndihmojnë programuesit të krijojnë aplikacione që puqen me 
mjedisin desktop."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:142
 msgid ""
@@ -293,7 +293,7 @@ msgid ""
 " for applications and LGPL or BSDL for libraries. Look at the documentation,"
 " the source code or the Xfce website (http://www.xfce.org) for more "
 "information."
-msgstr ""
+msgstr "Përbërësit e Xfce-së licencohen sipas licencash të lira ose burimi të 
hapur; GPL ose BSDL për aplikacionet dhe LGPL ose BSDL për libraritë. Për më 
tepër të dhëna shihni dokumentimin, kodin burim ose sajtin e Xfce-së 
(http://www.xfce.org)."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:149
 msgid "Thank you for your interest in Xfce."
@@ -307,7 +307,7 @@ msgstr "Ekipi i Zhvillimit të Xfce-së"
 msgid ""
 "If you know of anyone missing from this list; don't hesitate and file a bug "
 "on <http://bugzilla.xfce.org> ."
-msgstr ""
+msgstr "Nëse dini dikë që mungon te kjo listë, mos ngurroni të hapnit një 
çështje te <http://bugzilla.xfce.org> ."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:266
 msgid "Thanks to all who helped making this software available!"
@@ -317,7 +317,7 @@ msgstr "Falënderime për të gjithë ata që ndihmuan në 
realizimin e këtij s
 msgid ""
 "Xfce 4 is copyright Olivier Fourdan (four...@xfce.org). The different "
 "components are copyrighted by their respective authors."
-msgstr ""
+msgstr "Xfce 4 është e drejtë kopjimi e Olivier Fourdan-it (four...@xfce.org). 
Përbërësit e ndryshëm janë nën të drejta kopjimi nga autorët përkatës."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:288
 msgid ""
@@ -325,7 +325,7 @@ msgid ""
 "distributed under the terms of the GNU Library General Public License as "
 "published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, "
 "or (at your option) any later version."
-msgstr ""
+msgstr "Paketat libxfce4ui, libxfcegui4, libxfce4util, thunar-vfs dhe exo 
shpërndahen sipas kushteve të licencës GNU Library General Public License, siç 
botohet nga Free Software Foundation; versioni 2 i Licencës, ose (në zgjedhjen 
tuaj) çfarëdo versioni të mëvonshëm."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:295
 msgid ""
@@ -334,7 +334,7 @@ msgid ""
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
 "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
 "any later version."
-msgstr ""
+msgstr "Paketat thunar, xfce4-appfinder, xfce4-panel, xfce4-session, 
xfce4-settings, xfce-utils, xfconf, xfdesktop dhe xfwm4 shpërndahen sipas 
kushteve të licencës GNU Library General Public License, siç botohet nga Free 
Software Foundation; versioni 2 i Licencës, ose (në zgjedhjen tuaj) çfarëdo 
versioni të mëvonshëm."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:442
 #, c-format
@@ -358,11 +358,11 @@ msgstr "Ju lutemi, njoftoni të meta te <%s>."
 #: ../xfce4-about/main.c:461
 #, c-format
 msgid "Translators list from %s."
-msgstr ""
+msgstr "Listë përkthyesish nga %s."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:471
 msgid "Failed to load interface"
-msgstr "U dështua në ngarkimin e ndërfaqes"
+msgstr "Dështoi në ngarkimin e ndërfaqes"
 
 #. I18N: first %s will be replaced by the version, second by
 #. * the name of the distribution (--with-vendor-info=NAME)

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to