This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
xfce-4.10
in repository xfce/libxfce4util.

commit 737e769c39ea9a6f506667c4ec22d7a7af8ad6b1
Author: Besnik <bes...@programeshqip.org>
Date:  Sat Mar 3 00:30:44 2018 +0100

  I18n: Update translation sq (100%).
  
  7 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/sq.po | 16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index ee8cf01..a81f331 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Libxfce4util\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-02 23:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-19 18:02+0000\n"
-"Last-Translator: Nick Schermer <n...@xfce.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-02 23:16+0000\n"
+"Last-Translator: Besnik <bes...@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian 
(http://www.transifex.com/xfce/libxfce4util/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -44,7 +44,7 @@ msgid ""
 " THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT\n"
 " (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF\n"
 " THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.\n"
-msgstr " Rishpërndarja dhe përdorimi në formë burimi apo dyorësh, me ose pa\n 
ndryshime, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet vijuese:\n\n 1. 
Rishpërndarja e kodit burim duhet të ruajë shënimin e mësipërm\n  rreth të 
drejtash kopjimi, këtë listë kushtesh dhe disclaimer-in vijues.\n 2. 
Rishpërndarja në formë dyore duhet të riprodhojë shënimin e mësipër\n  rreth 
të drejtash kopjimi, këtë listë kushtesh dhe disclaimer-in vijues te\n  
dokumentacioni dhe/ose materiale të tjera të d [...]
+msgstr " Rishpërndarja dhe përdorimi në formë burimi apo dyorësh, me ose pa\n 
ndryshime, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet vijuese:\n\n 1. 
Rishpërndarja e kodit burim duhet të ruajë shënimin e mësipërm\n  rreth të 
drejtash kopjimi, këtë listë kushtesh dhe disclaimer-in vijues.\n 2. 
Rishpërndarja në formë dyore duhet të riprodhojë shënimin e mësipërm\n  rreth 
të drejtash kopjimi, këtë listë kushtesh dhe disclaimer-in vijues te\n  
dokumentimi dhe/ose materiale të tjera të dhë [...]
 
 #: ../libxfce4util/xfce-license.c:66
 msgid ""
@@ -61,7 +61,7 @@ msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along 
with\n"
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 
Franklin\n"
 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
-msgstr "Ky program është software i lirë; mund ta rishpërndani dhe/ose 
ndryshoni atë\nsipas kushteve të Lejes së Përgjithshme Publike GNU ashtu si 
botohet nga Free\nSoftware Foundation; versioni 2 i kësaj Lejeje, ose (sipas 
dëshirës suaj)\nçfarëdo version i mëvonshëm.\n\nKy program shpërndahet me 
shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË\nGARANCI; madje pa as edhe 
garancinë e nënkuptuar të TREGTUESHMËRISË ose\nPËRSHTATMËRISË PËR NJË QËLLIM TË 
VEÇANTË. Për më tepër hollësi, shihni [...]
+msgstr "Ky program është software i lirë; mund ta rishpërndani dhe/ose 
ndryshoni atë\nsipas kushteve të Licencës së Përgjithshme Publike GNU, ashtu si 
botohet nga Free\nSoftware Foundation; versioni 2 i kësaj Licence, ose (sipas 
dëshirës suaj)\nçfarëdo version i mëvonshëm.\n\nKy program shpërndahet me 
shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË\nGARANCI; madje pa as edhe 
garancinë e nënkuptuar të TREGTUESHMËRISË ose\nPËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM 
TË VEÇANTË. Për më tepër hollësi, [...]
 
 #: ../libxfce4util/xfce-license.c:88
 msgid ""
@@ -79,19 +79,19 @@ msgid ""
 "License along with this library; if not, write to the \n"
 "Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, \n"
 "Boston, MA 02110-1301 USA.\n"
-msgstr "Kjo librari është software i lirë; mund ta rishpërndani dhe/ose 
ndryshoni atë\nsipas kushteve të Lejes së Përgjithshme Publike GNU ashtu si 
botohet nga Free\nSoftware Foundation; versioni 2 i kësaj Lejeje, ose (sipas 
dëshirës suaj)\nçfarëdo version i mëvonshëm.\n\nKjo librari shpërndahet me 
shpresën se do të jetë e dobishme, por PA ASNJË\nGARANCI; madje pa as edhe 
garancinë e nënkuptuar të TREGTUESHMËRISË ose\nPËRSHTATMËRISË PËR NJË QËLLIM TË 
VEÇANTË. Për më tepër hollësi, shihn [...]
+msgstr "Kjo librari është software i lirë; mund ta rishpërndani 
dhe/ose\nndryshoni atë sipas kushteve të GNU Library General Public 
License,\nashtu si botohet nga Free Software Foundation; versioni 2 i 
kësaj\nLicence, ose (sipas dëshirës suaj) çfarëdo version i mëvonshëm.\n\nKjo 
librari shpërndahet me shpresën se do të jetë e dobishme,\npor PA ASNJË 
GARANCI; madje pa as edhe garancinë e nënkuptuar\ntë TREGTUESHMËRISË ose 
PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË.\nPër më tepër hollësi, [...]
 
 #: ../libxfce4util/xfce-posix-signal-handler.c:132
 #, c-format
 msgid "pipe() failed: %s"
-msgstr ""
+msgstr "pipe() dështoi: %s"
 
 #: ../libxfce4util/xfce-posix-signal-handler.c:205
 #, c-format
 msgid "xfce_posix_signal_handler_init() must be called first"
-msgstr ""
+msgstr "Duhet thirrur së pari xfce_posix_signal_handler_init()"
 
 #: ../libxfce4util/xfce-posix-signal-handler.c:231
 #, c-format
 msgid "sigaction() failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "sigaction() dështoi: %s\n"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to