This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository thunar-plugins/thunar-media-tags-plugin.

commit 35a67187a7ddba3f706d78330e2a58264e6ebad1
Author: Besnik <bes...@programeshqip.org>
Date:  Sat Mar 3 06:30:34 2018 +0100

  I18n: Update translation sq (100%).
  
  60 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/sq.po | 189 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 100 insertions(+), 89 deletions(-)

diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index b01aaf2..d56ec3f 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -4,13 +4,14 @@
 # 
 # Translators:
 # Besnik <bes...@programeshqip.org>, 2007
+# Besnik <bes...@programeshqip.org>, 2007
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar Plugins\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-11 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-19 18:03+0000\n"
-"Last-Translator: Xfce Bot <transi...@xfce.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-02-15 00:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-02 23:35+0000\n"
+"Last-Translator: Besnik <bes...@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian 
(http://www.transifex.com/xfce/thunar-plugins/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "Language: sq\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:59 ../thunar-plugin/tag-renamer.c:657
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:59 ../thunar-plugin/tag-renamer.c:659
 msgid "Title"
 msgstr "Titull"
 
@@ -48,218 +49,228 @@ msgstr "Artist - Pjesë - Titull"
 
 #: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:67
 msgid "Custom"
-msgstr ""
+msgstr "Vetjak"
 
 #. Custom format
 #: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:243
 msgid "Cust_om format:"
-msgstr ""
+msgstr "F_ormat vetjak:"
 
 #. Format label
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:271
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:272
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Format:"
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:312
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:314
 msgid "_Underscores"
 msgstr "_Nënvija"
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:314
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:316
 msgid ""
 "Activating this option will replace all spaces in the target filename with "
 "underscores."
 msgstr "Aktivizimi i kësaj mundësie do të zëvendësojë me nënvija tërë 
hapësirat në emrin e kartelës objektiv."
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:319
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:321
 msgid "_Lowercase"
 msgstr "Me të _vogla"
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:321
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:323
 msgid ""
 "If you activate this, the resulting filename will only contain lowercase "
 "letters."
-msgstr "Nëse aktivizoni këtë, emri i kartelës që rrjedh do të përmbajë vetëm 
gërma të vogla."
+msgstr "Nëse aktivizoni këtë, emri i kartelës që rrjedh do të përmbajë vetëm 
shkronja të vogla."
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:464 ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:182
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:466 ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:183
 msgid "Unknown Artist"
-msgstr "Artist i Panjohur "
+msgstr "Artist i Panjohur"
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:472 ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:208
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:474 ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:209
 msgid "Unknown Title"
 msgstr "Titull i Panjohur"
 
 #. Edit tags action
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:627
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:629
 msgid "Edit _Tags"
-msgstr "Përpunoni _Shenja"
+msgstr "Përpunoni _Etiketa"
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:627
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:629
 msgid "Edit ID3/OGG tags of this file."
-msgstr "Përpunoni shenja ID3/OGG të kësaj kartele."
+msgstr "Përpunoni etiketa ID3/OGG të kësaj kartele."
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:646
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:648
 msgid "Tag Help"
-msgstr ""
+msgstr "Ndihmë Mbi Etiketat"
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:657
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:659
 msgid "Artist"
-msgstr ""
+msgstr "Artist"
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:658
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:660
 msgid "Album"
-msgstr ""
+msgstr "Album"
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:658
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:660
 msgid "Genre"
-msgstr ""
+msgstr "Zhanër"
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:659
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:661
 msgid "Track number"
-msgstr ""
+msgstr "Numër pjese"
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:659
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:661
 msgid "Year"
-msgstr ""
+msgstr "Vit"
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:660
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:662
 msgid "Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Koment"
 
-#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:717
+#: ../thunar-plugin/tag-renamer.c:719
 msgid "Audio Tags"
-msgstr "Shenja Audio"
+msgstr "Etiketa dio"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:195
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:196
 msgid "Unknown Album"
-msgstr "Album i Panjohur "
+msgstr "Album i Panjohur"
 
 #: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:328
 msgid "<b>Track:</b>"
 msgstr "<b>Pjesë:</b>"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:343
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:338
 msgid "Enter the track number here."
-msgstr "Jepni këtu numrin e gjurmës."
+msgstr "Jepni këtu numrin e pjesës."
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:351
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:347
 msgid "<b>Year:</b>"
 msgstr "<b>Vit:</b>"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:366
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:357
 msgid "Enter the release year here."
-msgstr "Jepni këtu vitin e botimit."
+msgstr "Jepni këtu vitin e hedhjes në qarkullim."
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:374
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:366
 msgid "<b>Artist:</b>"
 msgstr "<b>Artist:</b>"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:381
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:373
 msgid "Enter the name of the artist or author of this file here."
 msgstr "Jepni këtu emrin e artistit ose autorit të kësaj kartele."
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:389
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:382
 msgid "<b>Title:</b>"
 msgstr "<b>Titull:</b>"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:396
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:389
 msgid "Enter the song title here."
-msgstr "Jepni këtu titull kënge."
+msgstr "Jepni këtu titullin e këngës."
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:403
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:397
 msgid "<b>Album:</b>"
 msgstr "<b>Album:</b>"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:410
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:404
 msgid "Enter the album/record title here."
-msgstr "Jepni këtu titull albumi/regjistrimi."
+msgstr "Jepni këtu titullin e albumit/regjistrimit."
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:417
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:412
 msgid "<b>Comment:</b>"
 msgstr "<b>Koment:</b>"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:424
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:419
 msgid "Enter your comments here."
 msgstr "Jepni këtu komentet tuaja."
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:431
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:427
 msgid "<b>Genre:</b>"
 msgstr "<b>Lloj:</b>"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:438
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:434
 msgid "Select or enter the genre of this song here."
 msgstr "Përzgjidhni ose jepni këtu llojin e kësaj kënge."
 
-#. Create and add the save action
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:449
-msgid "_Save"
-msgstr "_Ruaj"
-
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:449
-msgid "Save audio tags."
-msgstr "Ruaj shenja audioje."
-
-#. Create and add the info action
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:456
-msgid "_Information"
-msgstr "Të _dhëna"
-
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:456
-msgid "Display more detailed information about this audio file."
-msgstr "Shfaq më tepër të dhëna të hollësishme rreth kësaj kartele audio."
-
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:524
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:521
 msgid "Audio"
 msgstr "Audio"
 
 #. Set up the dialog
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:560
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:556
 msgid "Edit Tags"
-msgstr "Përpunoni Shenja"
+msgstr "Përpunoni Etiketa"
+
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:559
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Anuloje"
+
+#. Create save button
+#. Save button
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:570
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1197
+msgid "_Save"
+msgstr "_Ruaje"
 
 #. Create dialog
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:982
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:975
 msgid "Audio Information"
 msgstr "Të dhëna Audio"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:993
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:978
+msgid "_Close"
+msgstr "_Mbylle"
+
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:984
 #, c-format
 msgid "%d:%02d Minutes"
-msgstr ""
+msgstr "%d:%02d Minuta"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:994
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:985
 #, c-format
 msgid "%d KBit/s"
 msgstr "%d KBit/s"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:995
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:986
 #, c-format
 msgid "%d Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1019
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1010
 msgid "<b>Filename:</b>"
 msgstr "<b>Emër kartele:</b>"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1032
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1023
 msgid "<b>Filesize:</b>"
 msgstr "<b>Madhësi kartele:</b>"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1045
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1036
 msgid "<b>MIME Type:</b>"
 msgstr "<b>Tip MIME:</b>"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1058
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1049
 msgid "<b>Bitrate:</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Bitrate:</b>"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1071
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1062
 msgid "<b>Samplerate:</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Samplerate:</b>"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1084
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1075
 msgid "<b>Channels:</b>"
 msgstr "<b>Kanale:</b>"
 
-#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1097
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1088
 msgid "<b>Length:</b>"
 msgstr "<b>Gjatësi:</b>"
+
+#. Info button
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1188
+msgid "_Information"
+msgstr "Të _dhëna"
+
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1189
+msgid "Display more detailed information about this audio file."
+msgstr "Shfaq më tepër të dhëna të hollësishme rreth kësaj kartele audio."
+
+#: ../thunar-plugin/audio-tags-page.c:1198
+msgid "Save audio tags."
+msgstr "Ruaj etiketa audio."

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to