Milose, sta ti radis budan u 8:30am? Ja sam u skoli pa
moram da budem budna ali zar ti nemas nesto drugo da
radis ranom zorom (kao naprimer spavas).

--- Milos Sebalj <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> Znam, i ja isto!
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Dragana Novakovic"
> <[EMAIL PROTECTED]>
> To: <YUmetal@yahoogroups.com>
> Sent: Thursday, September 29, 2005 23:52
> Subject: Re: [YUmetal] Agrogoth
> 
> 
> > Ja bih volela da mogu da procitam te tekstove,
> opet
> > sam dobila gomilu slova dj u stihovima....
> >
> > --- Mateja Sakovic <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> >
> > >
> > >
> > > > Eve jos dva texta preuzeta sa
> > > www.seljackabuna.co.sr
> > >
> > >
> > > Õåâè Ìåòàë ¼å òî!
> > >
> > > Èç ïàêëà ÷ó¼ó ñå òðóáå
> > > ïîçèâà¼ó íàñ íà áî¼,
> > > Ðàòíèöè íàäó íå ãóáå
> > > Ѽà¼è ñå àâîsè áðî¼!
> > >
> > > Ñâè âè ðàòíèöè õðàáðè
> > > Ìåòàë íàì äîíîñè ñïàñ,
> > > Äèæåìî ìà÷åâå âèñîêî è
> > > âðèøòèìî íà ñàâ ãëàñ!
> > >
> > > ðåô:
> > > Ïèâî ïè¼åìî,
> > > Æåíå áè¼åìî,
> > > ×åëèê ëè¼åìî,
> > > Õåâè ìåòàë ¼å òî!
> > >
> > > Ñåëà õàðàìî,
> > > Ðèáå êàðàìî,
> > > Ìíîãî ñìàðàìî,
> > > Õåâè ìåòàë ¼å òî!
> > >
> > > Êîñà, âåòàð, îãào,
> > > âàòðà, ïàêàî è ìà÷,
> > > âèäåâøè îçíàêå ñòðàøíå
> > > äóøìàíè áðèçíó ó ïëà÷!
> > >
> > > Áó¼èöà ãëóïîñòè òå÷å
> > > ¼åð ìè ñìî ðîåíè çëè
> > > øàsåìî ïîðóêó äåöè
> > > áóäèòå êàî è ìè!
> > >
> > > ðåô.
> > >
> > > Íè¼å õòåëà...
> > >
> > > Èì'î ñàì ¼åäíó äåâî¼êó ìëàäó
> > > Áèëà ¼å ëåïà è ïàìåòíà
> > > Íè¼å ¼î¼ áèëî ðàâíå ó ãðàäó
> > > Àë' ¼å ¼åäíó ìàíó... èìàëà
> > >
> > > Íè¼å õòåëà äà ñå êàðà ñàìíîì
> > > Íè¼å õòåëà íèêàäà
> > > Íè¼å õòåëà äà ñå êàðà ñàìíîì
> > > Íè¼å õòåëà...
> > >
> > > Ðåê'î ñàì: "Îêå¼, òî ¼å ó ðåäó"
> > > Èïàê ¼å ìàëà íåçðåëà,
> > > Âàäèëà ñå íà êåâó, ñåñòðó è äåäó
> > > è êàêî ó ñåáå íè¼å ñèãóðíà.
> > >
> > > Íè¼å õòåëà äà ñå êàðà ñàìíîì
> > > Íè¼å õòåëà íèêàäà
> > > £à ñàì áèî ñòðïsèâ è ñìåðàí
> > > Àëè îíà ¼å êó÷êà... ôðèãèäíà.
> > >
> > > Òàêî ñó òåêëè äàíè è äàíè,
> > > ÷èíèëè ñó ñå ê'î ãîäèíà
> > > Ðåêîõ äà âèøå íå ìîãó äà ÷åêàì
> > > Òå ¼å îíà òàäà... îòèøëà
> > >
> > > Íè¼å õòåëà...
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > __________________________________
> > > Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
> > > http://mail.yahoo.com
> > >
> >
> >
> >
> >
> > __________________________________
> > Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
> > http://mail.yahoo.com
> >
> >
> >
> > Stay Metal,
> > YU Metal.
> > Yahoo! Groups Links
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> 
>         
__________________________________ 
Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005 
http://mail.yahoo.com


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Life without art & music? Keep the arts alive today at Network for Good!
http://us.click.yahoo.com/iuUuID/dnQLAA/n1hLAA/rzJolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Stay Metal,
YU Metal. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/YUmetal/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Одговори путем е-поште