Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian
pula Ya`qub. (Ibrahim berkata): `Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah
telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam
memeluk agama Islam.....Surah Albaqoroh : 132

Adakah kamu hadir ketika Ya`qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia
berkata kepada anak-anaknya: `Apa yang kamu sembah sepeninggalku?`
Mereka menjawab: `Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu,
Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya
tunduk patuh kepada-Nya......`. Surah Albaqoroh : 133

________________________________

From: Ahmadi Agung 


Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada
Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh
kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat
ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang
Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.....Surah Albaqoroh : 128..
 
ALLAH TIDAK Pernah menyebutkan tuhan Fiktif & agama Dusta...seperti
Hindu, Budha & Yesus .....dll...yg sejenisnya...dlm ALQUR'AN....

________________________________

From: Ahmadi Agung 

 
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar
Baitullah/Ka'bah bersama Ismail (seraya berdoa): `Ya Tuhan kami
terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui`....SUrah Albaqoroh : 127
 
Islam TIDAK mengenal tuhan Fiktif & agama Dusta...seperti Hindu, Budha &
Yesus .....dll...yg sejenisnya...
 

________________________________

From: Ahmadi Agung 


Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah /Ka'bah )
tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah
sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan
kepada Ibrahim dan Ismail: `Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang
thawaf, yang i`tikaf, yang ruku`dan yang sujud`........SUrah Albaqoroh :
125 

Kirim email ke