Zoologi adalah ilmu pengetahuan tentang hewan. Botani adalah ilmu pengetahuan 
tentang tumbuhan. Zoologi dan botani bersama-sama membentuk biologi (ilmu 
hayat). Asas-asas terpenting dalam ilmu hayat berlaku baik pada hewan maupun 
tumbuhan. Asas-asas terpenting itu adalah: hewan dan tumbuhan mempunyai siklus 
hidup; keduanya makan dan bergerak, tumbuh dan berkembang, serta berlipat 
ganda. Namun, dalam wawasan zoology terdapat fakta dan asas-asas tambahan yang 
hanya berlaku pada hewan saja seperti antara lain mempunyai indera, kemampuan 
bersuara dan kejiwaan (psike) seperti yang kita jumpai pada kera dan anjing.
 
Biologi adalah ilmu pengetahuan tentang benda hidup. Benda hidup merupakan 
salah satu fenomenon alam. Beberapa contoh ilmu pengetahuan lain yang termasuk 
ilmu pengetahuan alam adalah: geologi (—struktur tanah), mineralogi 
(—substansi  kulit bumi), fisiografi (—sifat dan tanda tanah), dan meteorologi 
(—iklim dan cuaca). Ilmu pengetahuan alam dibedakan atas ilmu pengetahuan 
fisika dan kimia. Ilmu pengetahuan fisika membicarakan tentang sifat dan 
khasiat benda, sedang ilmu kimia membicarakan tentang konstitusi atau susunan 
benda.
 
Zoologi Dasar untuk SMTA dan Permulaan Pendidikan Tersier
Prof. Dr. Mukayat Djarubito Brotowidjoyo M.Sc
Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan UGM
Hal 4
 
salam baca,
bhirawa_m
 


      
___________________________________________________________________________
Dapatkan alamat Email baru Anda!
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan sebelum diambil orang lain!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/

Kirim email ke