Iblis itu pasti mendukung perzinaan,but Islam amat anti perzinaan.
Di negara Kristen tarian telanjang itu halal,but dinegara Islam.
Jadi mana coba yang agama Iblis.

Shalom,
Tawangalun.

- In zamanku@yahoogroups.com, avril kaunang <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Coba perhatikan ayat2 alquran di bawah ini penuh dgn teror yg
ditujukan utk kafir yg ngga mau masuk islam .
> Tuhan itu mempunya sifat yang "MAHA" pengasih , pengampun, penyayang
, jadi ngga mungkin manusia ciptaanNya hendak dicelakakan atau diadu
domba utk saling membunuh , memperkosa mantu , budak , tawanan
,apalagi disuruh utk merampok ...!!!
>  
> Ayat2 ini bukan dari Tuhan tapi dari iblis yg sangat senang menyiksa
manusia dan membuat susah kalau kemauannya ngga dituruti.
>  
> Lihat saja sifat2 dari iblis tergambar jelas dlm ayat2 ini : yg al :
suka nyumpahin , suka merampok , suka membunuh , memperkosa.
>  
> Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang
meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil
anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri
kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah
kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada
orang-orang yang dusta (surat Ali Imran 3:61)
> BUNUH MURTADIN 
> QS 4:88 
> Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi)
orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada
kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri?(menjadi murtad,pen)Apakah
kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah
disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu
tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya. 
> QS 4:89 
> Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah
menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah
kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka
berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling(si murtad
menolak untuk masuk Islam kembali,pen), tawan dan bunuhlah mereka di
mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di
antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong, 
> PERANGI MURTADIN 
> QS 9:11 
> Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat(masuk
Islam,pen), maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan
Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. 
> QS 9:12 
> Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan
mereka mencerca agamamu(murtad/meninggalkan Islam,pen),maka perangilah
pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka
itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya
mereka berhenti.
> [5.33] Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah
mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka
dengan bertimbal balik,atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)... 
> [8.12]... maka penggallah kepala merekadan pancunglah tiap-tiap
ujung jari mereka. 
> [47.4] Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan
perang) maka pancunglah batang leher mereka ... 
> QS 8:1 Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan
perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan
Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan
di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu
adalah orang-orang yang beriman".
> juga QS 59:7,QS 8:41 
> >barang jarahan halal untuk nafkah hidup 
> QS 48:20 Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak
yang dapat kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu
dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan) mu (agar kamu
mensyukuri-Nya) dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin
dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
> QS 8:69 Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu
ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah
kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
> QS 8:41 Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh
sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah,
Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami
turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari
bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
> >barang jarahan halal untuk nafkah hidup dan sebagai mata pencaharian 
> QS 59:7 Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk
Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya
beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang
diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya
bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah sangat keras hukuman-Nya
> [33.37] Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah
telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi
nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada
Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang
lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri
keperluan terhadap istrinya (menceraikannya) 
> (Surat 4:24) "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang
bersuami, kecuali budak-budak yang miliki oleh tangan kananmu."
Berarti, mereka halal (digagahi) setelah mereka selesai masa-tunggu
mereka. (1479)" Abu Dawud vol.2 no.2150 p.577 
> i kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang
mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila
anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada
istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
> 
> 
>      
___________________________________________________________________________
> Dapatkan nama yang Anda sukai!
> Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail.com.
> http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
> 
> 
> 
>      
___________________________________________________________________________
> Nama baru untuk Anda! 
> Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan
@rocketmail. 
> Cepat sebelum diambil orang lain!
> http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
>


Kirim email ke