Dear Bung Batara mungkin Belanda lupa dengan hal ini, mohon diberikan kepada
mereka bahwa mereka telah meratifikasinya pula,
salam
Teddy
-------------------
Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide

Adopted by Resolution 260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 December
1948.
Entry into force: 12 January 1951.
Nederlandse vertaling, Tractatenblad 1960, 32, gewijzigd bij Tractatenblad
1966, 179.

List of parties to the Convention (UN Treaty database), Nations that are NOT
party to the Convention (this website)

 I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
XV | XVI | XVII | XVIII | XIX


De Verdragsluitende Partijen,

In overweging genomen hebbende de verklaring van de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties, nedergelegd in haar resolutie 96 (1) gedagtekend 11
December 1946, dat genocide een misdrijf is krachtens internationaal recht,
in strijd met de geest en de doelstellingen van de Verenigde Naties en
veroordeeld door de beschaafde wereld;

Erkennende, dat te allen tijde genocide de mensheid grote verliezen heeft
toegebracht; en

Overtuigd, dat, teneinde de mensheid van deze afschuwelijke gesel te
verlossen, internationale samenwerking noodzakelijk is;

Komen hierbij als volgt overeen:

Artikel I: De Verdragsluitende Partijen stellen vast, dat genocide, ongeacht
of het feit in vredes- dan wel in oorlogstijd wordt bedreven een misdrijf is
krachtens internationaal recht, welk misdrijf zij op zich nemen te voorkomen
en te bestraffen.

Artikel II: In dit Verdrag wordt onder genocide verstaan een van de volgende
handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, ethnische,
godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras,
geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen:

(a) het doden van leden van de groep;
(b) het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden
van de groep;
(c) het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht
zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging;
(d) het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te
voorkomen;
(e) het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een
andere groep.

Artikel III: Strafbaar zijn de volgende handelingen:

(a) genocide;
(b) samenspanning om genocide te plegen;
(c) rechtstreeks en openbaar aanzetten tot genocide;
(d) poging tot genocide;
(e) medeplichtigheid aan genocide.

Artikel IV: Zij, die genocide of een der andere in artikel III genoemde
feiten plegen, worden gestraft, onverschillig of zij constitutioneel
verantwoordelijke regeringspersonen, ambtenaren of privé‚ personen zijn.

Artikel V: De Verdragsluitende Partijen verbinden zich om, overeenkomstig
hun onderscheiden grondwetten, de wetten af te kondigen, welke nodig zijn
voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van dit Verdrag, en, in het
bijzonder, voor de vaststelling van doeltreffende straffen voorheil, die
schuldig zijn aan genocide of enig ander in artikel III genoemd feit.

Artikel VI: Zij, die worden beschuldigd van genocide of enig ander in
artikel III genoemd feit, worden berecht door een daartoe bevoegde rechtbank
van de Staat, binnen welks gebied het feit is gepleegd, of door een zodanige
internationale strafrechter als daartoe bevoegd is ten aanzien van die
Verdragsluitende Partijen, welke de rechtsmacht van deze rechter hebben
aanvaard.

Artikel VII: Met betrekking tot uitlevering worden genocide en de andere in
artikel III genoemde feiten niet beschouwd als politieke misdrijven.

De Verdragsluitende Partijen verbinden zich in die gevallen verzoeken om
uitlevering in te willigen overeenkomstig hun wetten en de voor hen van
kracht zijnde verdragen.

Artikel VIII: Elke Verdragsluitende Partij kan een beroep doen op de
bevoegde organen van de Verenigde Naties om krachtens het Handvest van de
Verenigde Naties zodanige maatregelen te treffen, als zij passend achten ter
voorkoming en onderdrukking van daden van genocide of van enig ander in
artikel III genoemd feit.

Artikel IX: Geschillen tussen de Verdragsluitende Partijen, de
interpretatie, toepassing of tenuitvoerlegging van dit Verdrag betreffende,
met inbegrip van de geschillen, welke betrekking hebben op de
verantwoordelijkheid Van een Staat voor genocide of enig ander in artikel
III genoemd feit, worden, op verzoek van een der bij het geschil betrokken
partijen, voorgelegd aan het Internationale Gerechtshof.

Artikel X: Dit Verdrag, waarvan de Chinese, de Engelse, de Franse, de
Russische en de Spaanse tekst gelijkelijk authentiek zijn, draagt de
dagtekening van 9 December 1948.

Artikel XI: Dit Verdrag kan tot 31 December 1949 worden ondertekend door
ieder Lid van de Verenigde Naties en door elke andere Staat, die, niet Lid
van de Verenigde Naties zijnde, een uitnodiging tot ondertekening heeft
ontvangen van de Algemene Vergadering.

Dit Verdrag wordt bekrachtigd en de akten van bekrachtiging worden
nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Na 1 Januari 1950 kunnen tot dit Verdrag toetreden elk Lid van de Verenigde
Naties en elke Staat, die, niet Lid van de Verenigde Naties zijnde, een
uitnodiging heeft ontvangen als bovenbedoeld.

De akten van toetreding worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties.

Artikel XII: Elke Verdragsluitende Partij kan te allen tijde door
kennisgeving aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties de
toepasselijkheid van dit Verdrag uitbreiden tot een of alle der gebieden,
voor welker buitenlandse betrekkingen deze Verdragsluitende Partij
verantwoordelijk is.

Artikel XIII: Op de dag, waarop de eerste twintig akten van bekrachtiging of
toetreding zijn nedergelegd, maakt de Secretaris-Generaal proces- verbaal op
en doet een afschrift hiervan toekomen aan elk Lid van de Verenigde Naties
en aan elk der Staten, niet-Leden, bedoeld in artikel XI.

Dit Verdrag treedt in werking op de negentigste dag na die, waarop de
twintigste akte van bekrachtiging of toetreding is nedergelegd. Elke
bekrachtiging of toetreding, tot stand gekomen na voornoemde datum, wordt
van kracht op de negentigste dag, volgende op de nederlegging van de akte
van bekrachtiging of toetreding.

Artikel XIV: Dit Verdrag blijft van kracht voor de tijd van tien jaren van
de dag af, waarop het in werking is getreden.

Het blijft daarna van kracht, telkens voor de tijd van vijf jaren, voor die
Verdragsluitende Partijen. welke het niet ten minste zes maanden voor het
verstrijken van de lopende termijn hebben opgezegd.

Opzegging geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Artikel XV
Indien, tengevolge van opzeggingen, het aantal der bij dit Verdrag betrokken
Partijen minder dan zestien mocht bedragen, houdt het Verdrag op van kracht
te zijn van de dag af, waarop de laatste van deze pzeggingen van kracht
wordt.

Artikel XVI: Een verzoek tot herziening van dit Verdrag kan te allen tijde
door elke Verdragsluitende Partij worden gedaan door middel van een
schriftelijke kennisgeving, gericht aan de Secretaris-Generaal.
De Algemene Vergadering beslist, of en zo ja, welke stappen zullen worden
gedaan met betrekking tot een dergelijk verzoek.

Artikel XVII: De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties stelt alle
Leden van de Verenigde Naties en de Staten, niet-Leden, als bedoeld in
artikel XI van het volgende in kennis:

(a) ondertekeningen, bekrachtigingen en toetredingen, ontvangen
overeenkomstig artikel XI;
(b) kennisgevingen ontvangen overeenkomstig artikel XII;
(c) de datum, waarop dit Verdrag in werking treedt overeenkomstig artikel
XIII;
(d) opleggingen, ontvangen overeenkomstig artikel XIV;
(e) de beëindiging van dit Verdrag overeenkomstig artikel XV; f.
kennisgevingen, ontvangen overeenkomstig artikel XVI.

Artikel XVIII: Het origineel van dit Verdrag wordt nedergelegd in het
archief van de Verenigde Naties.
Een gewaarmerkt afschrift van het Verdrag wordt ter hand gesteld aan alle
Leden van de Verenigde Naties en aan de Staten, niet-Leden, bedoeld in
artikel XI.

Artikel XIX: Dit Verdrag wordt door de Secretaris-Generaal geregistreerd op
de dag waarop het in werking treedt.

2008/11/28 Batara Hutagalung <[EMAIL PROTECTED]>

>  Ralat: Lupa judul tulisan
>
>
>
> *Peristiwa Pembantaian di Rawagede di pers internasional*
>
>
>
> Akhirnya pers internasional juga memberitakan mengenai peristiwa
> pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda di Desa Rawagede pada 9
> Desember 1947, di mana pada hari itu, tentara Belanda membantai 431 penduduk
> laki-laki di atas usia 15 tahun, tanpa proses apapun!
>
>
>
> Setelah di Belanda pada 24 November 2008 di berbagai media –termasuk
> beberapa media terkemuka seperti Elsevier, NRC Handelsblad, Volkskrant,
> Trouw, dll.- diberitakan mengenai penolakan Pemerintah Belanda atas tuntutan
> kompensasi dari korban selamat terakhir dan 9 janda korban pembantaian di
> Rawagede, sehari kemudian, pada 25 November 2008, Kantor Berita
> Internasional, *The Associated Press* (AP) menurunkan berita mengenai hal
> ini.
>
>
>
> Berita dari AP kemudian dikutip dan disebarluaskan oleh berbagai media di
> berbagai Negara, a.l. USA, Belgia, Malaysia, bahkan di China, yaitu South
> China Morning Post.
>
> Sudah tentu di Indonesia sendiri, berbagai media juga mengutip berita dari
> AP tersebut, a.l. The Jakarta Post, Tempo-interaktif, Rakyat Merdeka-Online
> dan sejumlah weblogs.
>
>
>
> Alasan yang dikemukakan oleh Pemerintah Belanda, bahwa status peristiwa
> tersebut telah kadaluarsa, atau telah melampaui batas waktu, sangat tidak
> tepat.
>
> Di *International Criminal Court* – ICC (Pengadilan Kejahatan
> Internasional) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, berdasarkan Statuta
> Roma yang menjadi landasan ICC, ada tiga jenis kejahatan yang tidak ada
> kadaluarsanya, yaitu:
>
>  1. Genocide – Pembantaian etnis,
>  2. War crimes – Kejahatan perang,
>  3. Crimes against humanity – Kejahatan atas kemanusiaan.
>
>
>
> Pembantaian etnis Armenia yang dilakukan oleh Turki tahun 1915, kini
> dibahas lagi di Eropa.
>
> Penjahat perang Jerman dan Jepang, tetap dapat dituntut sampai kapanpun.
>
> Yang dilakukan oleh tentara Belanda di berbagai tempat di Indonesia seperti
> di Sulawesi Selatan (11 Desember 1946 – 21 Februari 1947), Rawagede (9
> Desember 1947), Kranggan (Januari - Februari 1949) termasuk kategori
> kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan.
>
> Memang di ICC juga tidak berlaku azas retroaktif. Namun seperti yang
> diberlakukan terhadap penjahat perang di Rwanda (Afrika) yang membantai
> etnis Tutsi tahun 1994, dan penjahat perang Serbia, yaitu Radovan Karadzic
> dan Slobodan Milosevic atas pembantaian etnis Bosnia di Srebrenica tahun
> 1996, dapat diadili di suatu tribunal internasional di Den Haag.
>
>
>
> Di harian Belanda Trouw edisi 11.12.1993, Kneepkens, Dosen yang memberi
> kuliah mengenai Hukum di Masa Perang (*Law of War*) di Universitas
> Erasmus Rotterdam, Belanda, mengusulkan agar dibentuk tribunal yang terdiri
> dari pakar-pakar hukum internasional untuk menelitii kejahatan perang yang
> dilakukan oleh tentara Belanda selama agresi militer di Indonesia antara
> tahun 1946 – 1949.
>
>
>
> Nampaknya Pemerintah Belanda juga melupakan bahwa yang telah dilakukan oleh
> tentara Belanda terhadap penduduk sipil selama agresi militer, jelas
> melanggar Konvensi Den Haag (*The Hague Convention*) ke II, 29 Juli 1899,
> dan Konvensi Den Haag ke IV, 18 Oktober 1907, yang diperkuat oleh Konvensi
> Jenewa (*Geneva Convention*) ke IV tahun 1949.
>
> Jakarta, 28 Oktober 2008
>
>
>
> Batara R Hutagalung
>
>
>
> Mengenai pembantaian di Rawagede 9 Desember 1947, dapat dibaca di:
>
>
>
>
> http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/08/pembantaian-di-rawagede-9-desember.html
>
>
>
> =====================================================
>
>
>
> *The Associated Press *
>
>
> *Dutch gov't lawyer says no massacre compensation*
>
> by Mike Corder
>
> The Hague
>
>
>
> Relatives of victims of a notorious massacre by Dutch troops during
> Indonesia's war of independence can no longer apply for compensation because
> the statute of limitations has expired, the government said.
>
> One survivor of the Dec. 9, 1947, summary executions in *Rawagedeh* on
> Java island and nine female relatives of some of the dozens of men killed
> are seeking compensation from the Dutch
> state.
>
> Their attorney, Liesbeth Zegveld, said Monday that a government lawyer has
> written to her saying the case can no longer be heard because it is too old.
> Zegveld said she was surprised by the ruling. The killings, for which the
> Dutch government has previously expressed regret, were still being discussed
> by lawmakers nearly 61 years later.
>
> "I am surprised they dare to invoke this," she said of the statute of
> limitations. "I find it unreasonable." Zegveld said she was pleased the
> government offered to discuss the case with her clients to help them with
> their grieving.
>
> However, she said she would not rule out taking the case before a Dutch
> court, despite the government's assertion it is too old.
>
> Foreign Ministry spokesman Aad Meijer underscored the government's regret,
> calling the killings, "one of the worst examples of the painful and violent
> way the Netherlands and
> Indonesia separated at the time. It was an execution of a large group of
> men without any form of trial."
>
> Meijer said former Dutch Foreign Minister Ben Bot made a public statement
> of deep regret in 2005, after which both the Dutch and Indonesian government
> agreed that compensation was no longer an issue.
>
> "A line was drawn by both countries under this painful part of their shared
> history," he said.
>
> Indonesia declared its independence from Dutch colonial rule when World
> War II ended in 1945. The Netherlands fought unsuccessfully to try to
> maintain control of its lucrative Asian
> outpost and *Indonesia** was finally* *recognized as independent in 1949.*
>
> *Meijer said the Dutch ambassador to Indonesia will attend a Dec. 9 memorial
> service in Rawagedeh, about 60 kilometers (40 miles) east of the capital,
> Jakarta. It will be the first time such a senior Dutch diplomat has attended
> the annual memorial event*.
>
>
>
> Pers internasional yang mengutip AP antara lain:
>
>
>
> International Herald Tribune:
>
> http://www.iht.com/indexes/ap/apsectionindex.php?section=europe
>
>
>
> The Malaysian Insider
>
>
> http://www.themalaysianinsider.com/index.php/world/13108-dutch-say-no-to-java-massacre-compensation-
>
>
>
> USA Today
>
>
> http://content.usatoday.com/topics/article/Places,+Geography/Countries/Indonesia/01vsdu01eCdAj/1
>
>
>
> South China Morning Post
>
>
> http://www.scmp.com/portal/site/SCMP/menuitem.2c913216495213d5df646910cba0a0a0/?vgnextoid=297d532e622dd110VgnVCM100000360a0a0aRCRD&vgnextfmt=teaser&ss=World&s=News
>
>
>
> HLN Belgia
>
>
> http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/506151/2008/11/24/Geen-schadevergoeding-nabestaanden-executies-Java.dhtml
>
>
>
> http://www.msnbc.msn.com/id/27891884/
>
>
>
> Pers dan weblog Indonesia:
>
>
>
> The Jakarta Post
>
>
> http://www.thejakartapost.com/news/2008/11/25/dutch-gov039t-lawyer-says-no-massacre-compensation.html
>
>
>
> Tempo - interaktif
>
>
> http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/11/25/brk,20081125-147916,id.html
>
>
>
>
> http://indosnesos.blogspot.com/2008/11/dutch-govt-lawyer-says-no-massacre.html
>
>
>
> http://www.pr-inside.com/dutch-gov-t-lawyer-says-no-massacre-r934195.htm
>
> 
>

Kirim email ke