Yuk kita baca Al-Qurab dalam hati, lalu dengarkan Kata-kata Busuk Yang Pernah 
Keluar Dari Mulut Muhammad, Orang Buta Huruf Yang Ingin Jadi Nabi 

8:65. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua 
puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua 
ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya 
mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan 
orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.

9:73. Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik 
itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan 
itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.

33:64-65. Sesungguhnya Allah mela'nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi 
mereka api yang menyala-nyala (neraka), mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak (pula) 
seorang penolong.

3:10-11. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, 
sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah 
bahan bakar api neraka, (keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun 
dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat Kami; karena itu 
Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras 
siksa-Nya.

35:36. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak 
dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka 
azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir.

39:71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. 
Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan 
berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang 
kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan 
memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab: 
"Benar (telah datang)." Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap 
orang-orang yang kafir.

2:161. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, 
mereka itu mendapat la'nat Allah, para Malaikat dan manusia seluruhnya.

75:34. 35. Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, 
kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu

48:13. Dan barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka 
sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang 
bernyala-nyala. 

3:56. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa 
yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.

8:12. (Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya 
Aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman." 
Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka 
penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka[599]. 
[599]. Maksudnya: ujung jari disini ialah anggota tangan dan kaki. 

47:4. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka 
pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka 
maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau 
menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki 
niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian 
kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, 
Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

40:6. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Tuhanmu terhadap 
orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

3:12. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu pasti akan dikalahkan (di 
dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam. Dan itulah tempat yang 
seburuk-buruknya." 

35:26. Kemudian Aku azab orang-orang yang kafir; maka (lihatlah) bagaimana 
(hebatnya) akibat kemurkaan-Ku.

9:30. Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang 
Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah." Demikianlah itu ucapan mereka 
dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. 
Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?

4:76. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang 
kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, 
karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.

32:20. Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir) maka tempat mereka adalah 
jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke 
dalamnya dan dikatakan kepada mereka: "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu 
mendustakannya."

86:15. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan 
sebenar-benarnya.

8:1. Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. 
Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[593], oleh sebab 
itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; 
dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang 
beriman."

3:161. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan 
perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada 
hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian 
tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan 
(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. 

8:41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 
rampasan perang[613], maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat 
Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil[614], jika kamu 
beriman kepada Allah dan kepada apa[615] yang kami turunkan kepada hamba Kami 
(Muhammad) di hari Furqaan[616], yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

9:5. Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu[630], maka bunuhlah orang-orang 
musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah 
mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan 
sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk 
berjalan[631]. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.

8:69. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, 
sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

22:58. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka di bunuh 
atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezki yang baik 
(surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezki.

Ujung-ujunganya soal kenikmatan.

Lebih lanjut klik http://memahamiperbedaanagama.blogspot.com/

Salam

Kirim email ke