Branch: refs/heads/enunciate2
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-api
 Commit: deafd603e035fb66a4889ee8e0cf0f77fcd6437e
   
https://github.com/zanata/zanata-api/commit/deafd603e035fb66a4889ee8e0cf0f77fcd6437e
 Author: Sean Flanigan <sflan...@redhat.com>
 Date:  2016-08-26 (Fri, 26 Aug 2016)

 Changed paths:
  M pom.xml
  M zanata-common-api/pom.xml
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/AccountResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/AsynchronousProcessResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/CopyTransResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/FileResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/GlossaryResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/ProjectIterationLocalesResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/ProjectIterationResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/ProjectLocalesResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/ProjectResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/ProjectsResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/SourceDocResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/StatisticsResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/TranslatedDocResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/TranslationMemoryResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/VersionResource.java
  R 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/enunciate/package-info.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/AccountResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/AsynchronousProcessResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/CopyTransResource.java
  M zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/FileResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/GlossaryResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/ProjectIterationLocalesResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/ProjectIterationResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/ProjectLocalesResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/ProjectResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/ProjectVersionResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/ProjectsResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/SourceDocResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/StatisticsResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/TranslatedDocResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/TranslationMemoryResource.java
  M 
zanata-common-api/src/main/java/org/zanata/rest/service/VersionResource.java
  R 
zanata-common-api/src/test/java/org/zanata/rest/enunciate/AbstractJAXRSTest.java

 Log Message:
 -----------
 Update to Enunciate 2.x


 Commit: 5364b42deaa63f6cfd9a084ec1ac7bd8830d3d6e
   
https://github.com/zanata/zanata-api/commit/5364b42deaa63f6cfd9a084ec1ac7bd8830d3d6e
 Author: Sean Flanigan <sflan...@redhat.com>
 Date:  2016-08-26 (Fri, 26 Aug 2016)

 Changed paths:
  M .travis.yml

 Log Message:
 -----------
 Enable site generation on Travis (javac 1.7/1.8)


 Commit: 144b730f68472f573532a7f89457ce08fb104317
   
https://github.com/zanata/zanata-api/commit/144b730f68472f573532a7f89457ce08fb104317
 Author: Sean Flanigan <sflan...@redhat.com>
 Date:  2016-08-26 (Fri, 26 Aug 2016)

 Changed paths:
  M pom.xml
  M zanata-common-api/etc/enunciate/enunciate.xml
  M zanata-common-api/pom.xml

 Log Message:
 -----------
 Upgrade Enunciate and fix configuration


 Commit: 7ae0514bb3895e70b49ee6fae74e3328ddbe98f5
   
https://github.com/zanata/zanata-api/commit/7ae0514bb3895e70b49ee6fae74e3328ddbe98f5
 Author: Sean Flanigan <sflan...@redhat.com>
 Date:  2016-08-26 (Fri, 26 Aug 2016)

 Changed paths:
  M .travis.yml
  M zanata-common-api/pom.xml

 Log Message:
 -----------
 Ensure Travis fails if Enunciate fails


Compare: 
https://github.com/zanata/zanata-api/compare/bba4d0510abd...7ae0514bb389
_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to