Branch: refs/heads/selenium3
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-platform
 Commit: 352ba4ddb175e72cf6ae63ca0d14576c4f5a9d62
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/352ba4ddb175e72cf6ae63ca0d14576c4f5a9d62
 Author: Sean Flanigan <sflan...@redhat.com>
 Date:  2017-06-12 (Mon, 12 Jun 2017)

 Changed paths:
  M server/functional-test/pom.xml
  M server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/AbstractPage.java
  M server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/CorePage.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/account/ProfilePage.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/administration/AddLanguagePage.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/administration/ManageSearchPage.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/dashboard/dashboardsettings/DashboardClientTab.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/editor/ReactEditorPage.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/explore/ExplorePage.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/groups/CreateVersionGroupPage.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/groups/VersionGroupPage.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/languages/LanguagePage.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/projects/ProjectPeoplePage.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/projects/ProjectVersionsPage.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/projects/projectsettings/ProjectLanguagesTab.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/projects/projectsettings/ProjectPermissionsTab.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/projectversion/VersionLanguagesPage.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/projectversion/versionsettings/VersionDocumentsTab.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/projectversion/versionsettings/VersionLanguagesTab.java
  R 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/utility/NamedPredicate.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/webtrans/EditorPage.java
  A server/functional-test/src/main/java/org/zanata/util/FluentWaitExt.kt
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/util/TestEventForScreenshotListener.java
  M server/functional-test/src/main/java/org/zanata/util/WebDriverLogWait.java
  M server/functional-test/src/main/java/org/zanata/util/WebElementUtil.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/workflow/AbstractWebWorkFlow.java
  M 
server/functional-test/src/main/java/org/zanata/workflow/LoginWorkFlow.java

 Log Message:
 -----------
 chore(tests): upgrade to Selenium 3


 Commit: 7cd50775c89bbb0ba12c195c11261a8a3e805c96
   
https://github.com/zanata/zanata-platform/commit/7cd50775c89bbb0ba12c195c11261a8a3e805c96
 Author: Sean Flanigan <sflan...@redhat.com>
 Date:  2017-06-12 (Mon, 12 Jun 2017)

 Changed paths:
  R server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/AbstractPage.java
  A server/functional-test/src/main/java/org/zanata/page/AbstractPage.kt

 Log Message:
 -----------
 chore(tests): convert AbstractPage to Kotlin


Compare: 
https://github.com/zanata/zanata-platform/compare/352ba4ddb175^...7cd50775c89b
_______________________________________________
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

Reply via email to