سلام  و خسته نباشید به شما.
می خواستم بدونم برنامه ای برای محیط متروی ویندوز 8 دارید یا نه؟

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"zekr" group.
To post to this group, send email to zekr@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to zekr+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msg/zekr/-/ATLLb_pppWYJ.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.


Reply via email to