کاریکاتور بسیار خنده دار 
 
می دونین سرعت اینترنت و سایت یاهو چیه؟
حتما نگاه کنین خیلی خنده داره 
 
به دوستات هم بفرست اونا هم یکمی بخندن 
 
http://www.agahieparniaz.com/yahoo.html
 


      
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"zilliontechnologies" group.
To post to this group, send email to zilliontechnologies@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to 
zilliontechnologies+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/zilliontechnologies?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

  • hi ax haie
    • hi alaleh Saray
    • hi alaleh Saray

Reply via email to