--- Begin Message ---


A Eivissa necessiten la nostra col·laboració per evitar la
construcció de la macroautopista. És
mo
lt fàcil, s'ha d'enviar un
missatge al Parlament Europeu perquè estudiï la legalitat mediambiental i administrativa del projecte; es necessiten
500.000 firmes, així que donau-li la màxima difusió possible. Apa, que tot just són dos minuts.

Passos a seguir
:
1
. Segons la llengua (oficial al parlament) que domineu millor:
www.europarl.eu.int/parliament/public/petition/submit.do?language=ES
www.europarl.eu.int/parliament/public/petition/submit.do?language=FR
www.europarl.eu.int/parliament/public/petition/submit.do?language=EN
etc...

2. Posau-hi les dades personals

3. Clicau "sí" a la pregunta sobre si voleu que la petició sigui
examinada públicament

4. Completau els camps següents tal i com segueix (en un dels idiomes oficials) o bé com cada persona ho cregui adient.

5. Per favor, comunicau a la Plataforma que heu enviat la carta a
[EMAIL PROTECTED]

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA AJUDA

 

Text en català (Recordau però que l'heu d'enviar en una llengua oficial. Més avall teniu dues traduccions al francès i l'espanyol per si voleu fer un "copiar" i "enganxar"):

Títol: Sol·icitud d'investigació sobre la legalitat mediambiental i
administrativa dels projectes de construcció d'autovies a l'illa
d'Eïvissa (Illes Balears, Països Catalans).

Text: A l'illa d'Eivissa (Illes Balears) els governs insular i autonòmic estan menant a terme la construcció d'unes autovies absolutament desproporcionades a les característiques físiques de l'illa i malgrat l'oposició d'una gran part de la població. Aquestes obres suposen un impacte mediambiental gravíssim  i fins i tot afecten l'àmbit de protecció d'un parc natural inclòs en diversos catàlegs d'espais de protecció a nivell europeu (per exemple, el RAMSAR), ja que es tracta d'una zona humida de gran valor. A més,
mo
ltes persones directament afectades per aquestes obres estan manifestant la seva indefensió al veure's desposseïdes dels seus béns sense que s'hagin realitzat els tràmits preceptius d'expropiació i ocupació.
Sol·licit que des del Parlament europeu es realitzin els tràmits
necessaris per a demanar als governs balear i insular que paralitzin l'execució d'aquests projectes i que siguin substituïts per d'altres
mo
lt més respectuosos amb els valors naturals de les zones afectades i molt més proporcionats amb la realitat i les dimensions de l'illa d'Eïvissa. Així mateix, sol·licit que el Parlament europeu exigeixi a les administracions implicades que realitzin els possibles casos d'expropiació amb absoluta transparència i seguint  escrupolosament tots els passos que marca la llei en aquests casos.
Tître: Demande d'enquête sur la légalité environnementale et
administrative des projets de construction d'autoroutes sur l'île de Eivissa (Illes Balears, Països Catalans).

Texte: Sur l'île d'Eïvissa(Illes Balears, Països Catalans) les
gouvernements insulaire et autonomique sont en train de mener à terme la construction d'autouroutes absolument disproportionnées par rapport aux caractéristiques physiques de l'île et malgré l'opposition d'une grane partie de la population.
Ces travaux suposent un impact très grave sur l'environnement qui touche même une zone de protection d'un parc naturel inclus dans plusieurs catalogues d'espaces protégés au niveau européen (par exemple, le RAMSAR), puisqu'il s'agît d'une zone humide de grande valeur. De plus, nombreuses des personnes directement touchées par ces travaux sont en train de manifester qu'ils se retrouvent sans défense alors qu'ils sont dépossedés de leurs biens sans que les gestion d'expropiation et ocupation n'aient été rélisées Je sollicite que depuis le Parlement Européen soient réalisées les gestions nécéssaires pour demander aux gouvernements insulaire et autonomique qu'ils paralisent ces projets et qui'ils soient remplacés par d'autres beaucoup plus respectueux avec les valeurs naturelles des zones touchées et plus adaptés à la réalité et aux
dimensions de l'île d'Eïvissa. Ainsi, je sollicite que le Parlement Européen exige aux administrations impliquées qu'elles réalisent les possibles cas d'expropiation avec la plus grande transparence et en suivant scrupuleusement tous les pas à suivre marqués par la loi dans ces situations.


Título: Solicitud de investigación sobre la legalidad medioambiental y administrativa de los proyectos de construcción de autovías en la isla
de Eivissa (Balears, Països Catalans).

Texto: En la isla de Eivissa (Balears) los gobiernos insular y
autonómico están llevando a cabo la construcción de unas autovías absolutamente desproporcionadas a las características físicas de la isla y pese a la oposición de una gran parte de la población. Estas obras suponen un gravísi
mo
impacto medioambiental e incluso afectan al
ámbito de protección de un parque natural incluído en diversos
catálogos de espacios de protección a nivel europeo (por ejemplo, el RAMSAR), ya que se trata de una zona húmeda de gran valor. Además, muchas de las personas directamente afectadas por estas obras están manifestando su indefensión al verse despojados de sus bienes sin que se hayan realizado correctamente los preceptivos trámites de expropiación y ocupación.
Solicito que desde el Parlamento Europeo se realicen los trámites necesarios para pedir a los gobiernos balear e insular que paralicen la ejecución de estos proyectos y sean sustituídos por otros mucho más respetuosos con los valores naturales de las zonas afectadas y mucho más proporcionados con la realidad y las dimensiones de la isla de Eivissa. Así mis
mo
, solicito que el Parlamento Europeo exija a las administraciones implicadas que realicen los posibles casos de expropiación con absoluta transparencia i siguiendo escrupulosamente todos los pasos que marca la ley para estos casos.--- End Message ---
http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a