www.lobbyperlaindependencia.org

Sabíem que el director d'El (In)Mundo, Pedro José Ramírez, Codina, és un 
pocavergonaya de cal déu i que té la cara molt dura però una vegada més hem 
fet curt i mai no ens imaginàrem que la hi tingués tant.

A ses Covetes de Mallorca, a 50 metres de la platja verge des Trenc, hi ha 
una teringa de cases inacabades construïdes dins la zona marítimo-terrestre 
i que ara el Tribunal Suprem ha dictat que són il.legals i que s'han 
d'esbucar. Idò bé, ja saben el que han de fer els promotors d'aquestes 
vivendes il.legals. Han d'agafar d'exemple del colonitzador foraster Pedro 
J. Ramírez. Han presentar un projecte a la Senyora ministra de Medi Ambient, 
Cristina Narbona, on consti que durant 11 mesos de l'any aquestes vivendes 
seran posades al mercat en règim de lloguer mentre el mes de gener seran 
reservades a les escoles de la comarca, a través d'un conveni signat amb 
l'Honorable Conseller d'Educació i Cultura del Govern balear, Il.lustríssim 
Sr. Francisco Jesús Fiol, perquè hi puguin organitzar unes colònies d'estiu 
en ple mes de gener. Només amb això ja poden comptar que tenen la 
legalització assegurada.Idò, què vos pareix, ell en Ramírez aquest no té un pèl de colló, eh! 
Cagondell, aquest collonapes és tan viu que aniria al Sàhara i hi trobaria 
gel!Reproduït de www.diaridebalears.com

Son Servera

Ramírez ofereix a l'«ús escolar» una piscina «ecològicament sostenible»

No admet de cap manera que s'exerceixi el dret de pas en la parcel·la 
pública que ocupa
B. PICORNELL.Palma.Pedro J. Ramírez ha proposat al Ministeri de Medi Ambient 
transformar la piscina que gestiona en una instal·lació «ecològicament 
sostenible», que de manera molt restringida podria ser visitada pels 
escolars de Son Servera en determinats moments de l'any.A canvi, el gestor reclama l'ús privatiu durant les vacances estivals «com a 
compensació per l'abonament del cànon concessional i per les inversions i 
despeses de manteniment generats pel programa d'ús públic descrit».Ramírez explica que «aquest projecte de regularització respon, a més, a la 
filosofia vigent en importants països democràtics en els quals algunes 
famílies faciliten l'accés públic als seus llocs de residència, de manera 
restringida i en determinades èpoques de l'any, a canvi d'alguns avantatges 
que en aquests casos solen ser de caràcter fiscal i en aquest consistiria en 
una concessió».Això sí, el director d'El Mundo no vol de cap de les maneres que es pugui 
exercir el dret de pas a la parcel·la de domini públic que ocupa. Exigeix la 
prohibició expressa de «l'accés als terrenys de la concessió i el pas a 
través d'aquests de totes les persones no compreses en el col·lectiu 
d'usuaris definit en el projecte».L'existència del projecte representa l'admissió de la irregularitat comesa 
durant sis anys d'un ús privatiu de l'espai públic. Segons aquest, «l'actual 
piscina d'aigua dolça es transformarà en una piscina d'aigua de mar amb 
l'objectiu de no consumir un recurs especialment escàs a les Balears com és 
l'aigua potable».Ramírez no escatima detalls i afegeix que «el subministrament d'aigua de la 
mar es projecta mitjançant una bomba submergida que operarà amb energia 
solar». Perquè no hi hagi dubtes, escriu que «la generació de l'energia 
necessària per a la bomba submergida provindrà de quatre panells 
fotovoltaics».Ramírez s'ofereix perquè aquesta «piscina ecològicament sostenible» sigui 
visitada «en sessions de dues hores, durant els mesos de maig, juny, 
setembre i octubre, que són els mesos del curs més propicis per a la 
realització d'activitats a l'aire lliure».El company sentimental d'Agatha Ruíz de la Prada argumenta que la piscina 
serà «un element didàctic que permetrà comprendre la problemàtica 
mediambiental i un estímul de la sensibilitat en aquesta àrea».La «funció educativa» es completaria amb «la instal·lació a la plataforma de 
la piscina d'un o diversos panells didàctics, sobre sostenibilitat 
mediambiental prèviament seleccionats d'acord amb les autoritats locals». A 
més, «el gestor de la concessió es compromet també a lliurar a cada escolar 
com a record de la visita una selecció dels millors reportatges gràfics i 
pàgines mediambientals» que ha publicat el diari El Mundo.Pedro J. ha trobat en el conseller balear d'Educació, Francesc Fiol, un 
avalista. El gestor de la piscina ha remès al Ministeri de Medi Ambient un 
document firmat per Fiol, que es manifesta partidari d'establir-hi un 
conveni de col·laboració. En un escrit que es reprodueix en el gràfic adjunt 
a l'edició impresa d'aquest diari, el polític mallorquí manifesta que «no 
veu inconvenient a signar un conveni perquè els alumnes de la comarca de Son 
Servera puguin realitzar visites al seu habitatge i puguin conèixer diversos 
aspectes vinculats a la generació d'energies netes com també altres 
qüestions de caràcter mediambiental». Per evitar l'exerci del dret de pas 
pel domini públic que ocupa, Pedro J. Ramírez insisteix de manera constant 
en la qüestió de la seguretat.L'editor manté que les amenaces de què se sent víctima han adquirit 
recentment «uns perfils d'intensitat i de gravetat notòriament majors arran 
del descobriment pel Ministeri de l'Interior i ulterior comunicació al 
gestor de la concessió de la possessió per membres d'un comando d'ETA de 
dades concretes sobre ell i sobre la seva família resultants d'observacions 
i de seguiments recents».És per això que el periodista exigeix que «la resolució que finalment aprovi 
el present projecte d'ús públic haurà de precisar amb tota claredat que 
queda prohibit l'accés i el pas pels terrenys objecte de la concessió».Ramírez es presenta com a víctima d'una campanya a Mallorca i ignora el fet 
que tots els partits polítics, a excepció del PP, han pres una posició 
contrària a l'ús irregular que es fa de la concessió. Ignora que el GOB ha 
presentat un recurs que exigeix la nul·litat de la concessió de què gaudeix. 
El Ministeri de Medi Ambient encara no s'ha pronunciat sobre el projecte de 
regularització que ha presentat el periodistahttp://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a