Proposarà que els menuts li facin neta la piscina mentre li serveixen
d'escut humà?

> www.lobbyperlaindependencia.org
>
> Sabíem que el director d'El (In)Mundo, Pedro José Ramírez, Codina, és un
> pocavergonaya de cal déu i que té la cara molt dura però una vegada més
> hem
> fet curt i mai no ens imaginàrem que la hi tingués tant.
>
> A ses Covetes de Mallorca, a 50 metres de la platja verge des Trenc, hi ha
> una teringa de cases inacabades construïdes dins la zona
> marítimo-terrestre
> i que ara el Tribunal Suprem ha dictat que són il.legals i que s'han
> d'esbucar. Idò bé, ja saben el que han de fer els promotors d'aquestes
> vivendes il.legals. Han d'agafar d'exemple del colonitzador foraster Pedro
> J. Ramírez. Han presentar un projecte a la Senyora ministra de Medi
> Ambient,
> Cristina Narbona, on consti que durant 11 mesos de l'any aquestes vivendes
> seran posades al mercat en règim de lloguer mentre el mes de gener seran
> reservades a les escoles de la comarca, a través d'un conveni signat amb
> l'Honorable Conseller d'Educació i Cultura del Govern balear,
> Il.lustríssim
> Sr. Francisco Jesús Fiol, perquè hi puguin organitzar unes colònies
> d'estiu
> en ple mes de gener. Només amb això ja poden comptar que tenen la
> legalització assegurada.
>
>
>
> Idò, què vos pareix, ell en Ramírez aquest no té un pèl de colló, eh!
> Cagondell, aquest collonapes és tan viu que aniria al Sàhara i hi trobaria
> gel!
>
>
>
> Reproduït de www.diaridebalears.com
>
> Son Servera
>
> Ramírez ofereix a l'«ús escolar» una piscina «ecològicament sostenible»
>
> No admet de cap manera que s'exerceixi el dret de pas en la parcel·la
> pública que ocupa
>
>
>
>
> B. PICORNELL.Palma.Pedro J. Ramírez ha proposat al Ministeri de Medi
> Ambient
> transformar la piscina que gestiona en una instal·lació «ecològicament
> sostenible», que de manera molt restringida podria ser visitada pels
> escolars de Son Servera en determinats moments de l'any.
>
>
>
> A canvi, el gestor reclama l'ús privatiu durant les vacances estivals «com
> a
> compensació per l'abonament del cànon concessional i per les inversions i
> despeses de manteniment generats pel programa d'ús públic descrit».
>
>
>
> Ramírez explica que «aquest projecte de regularització respon, a més, a la
> filosofia vigent en importants països democràtics en els quals algunes
> famílies faciliten l'accés públic als seus llocs de residència, de manera
> restringida i en determinades èpoques de l'any, a canvi d'alguns
> avantatges
> que en aquests casos solen ser de caràcter fiscal i en aquest consistiria
> en
> una concessió».
>
>
>
> Això sí, el director d'El Mundo no vol de cap de les maneres que es pugui
> exercir el dret de pas a la parcel·la de domini públic que ocupa. Exigeix
> la
> prohibició expressa de «l'accés als terrenys de la concessió i el pas a
> través d'aquests de totes les persones no compreses en el col·lectiu
> d'usuaris definit en el projecte».
>
>
>
> L'existència del projecte representa l'admissió de la irregularitat comesa
> durant sis anys d'un ús privatiu de l'espai públic. Segons aquest,
> «l'actual
> piscina d'aigua dolça es transformarà en una piscina d'aigua de mar amb
> l'objectiu de no consumir un recurs especialment escàs a les Balears com
> és
> l'aigua potable».
>
>
>
> Ramírez no escatima detalls i afegeix que «el subministrament d'aigua de
> la
> mar es projecta mitjançant una bomba submergida que operarà amb energia
> solar». Perquè no hi hagi dubtes, escriu que «la generació de l'energia
> necessària per a la bomba submergida provindrà de quatre panells
> fotovoltaics».
>
>
>
> Ramírez s'ofereix perquè aquesta «piscina ecològicament sostenible» sigui
> visitada «en sessions de dues hores, durant els mesos de maig, juny,
> setembre i octubre, que són els mesos del curs més propicis per a la
> realització d'activitats a l'aire lliure».
>
>
>
> El company sentimental d'Agatha Ruíz de la Prada argumenta que la piscina
> serà «un element didàctic que permetrà comprendre la problemàtica
> mediambiental i un estímul de la sensibilitat en aquesta àrea».
>
>
>
> La «funció educativa» es completaria amb «la instal·lació a la plataforma
> de
> la piscina d'un o diversos panells didàctics, sobre sostenibilitat
> mediambiental prèviament seleccionats d'acord amb les autoritats locals».
> A
> més, «el gestor de la concessió es compromet també a lliurar a cada
> escolar
> com a record de la visita una selecció dels millors reportatges gràfics i
> pàgines mediambientals» que ha publicat el diari El Mundo.
>
>
>
> Pedro J. ha trobat en el conseller balear d'Educació, Francesc Fiol, un
> avalista. El gestor de la piscina ha remès al Ministeri de Medi Ambient un
> document firmat per Fiol, que es manifesta partidari d'establir-hi un
> conveni de col·laboració. En un escrit que es reprodueix en el gràfic
> adjunt
> a l'edició impresa d'aquest diari, el polític mallorquí manifesta que «no
> veu inconvenient a signar un conveni perquè els alumnes de la comarca de
> Son
> Servera puguin realitzar visites al seu habitatge i puguin conèixer
> diversos
> aspectes vinculats a la generació d'energies netes com també altres
> qüestions de caràcter mediambiental». Per evitar l'exerci del dret de pas
> pel domini públic que ocupa, Pedro J. Ramírez insisteix de manera constant
> en la qüestió de la seguretat.
>
>
>
> L'editor manté que les amenaces de què se sent víctima han adquirit
> recentment «uns perfils d'intensitat i de gravetat notòriament majors
> arran
> del descobriment pel Ministeri de l'Interior i ulterior comunicació al
> gestor de la concessió de la possessió per membres d'un comando d'ETA de
> dades concretes sobre ell i sobre la seva família resultants
> d'observacions
> i de seguiments recents».
>
>
>
> És per això que el periodista exigeix que «la resolució que finalment
> aprovi
> el present projecte d'ús públic haurà de precisar amb tota claredat que
> queda prohibit l'accés i el pas pels terrenys objecte de la concessió».
>
>
>
> Ramírez es presenta com a víctima d'una campanya a Mallorca i ignora el
> fet
> que tots els partits polítics, a excepció del PP, han pres una posició
> contrària a l'ús irregular que es fa de la concessió. Ignora que el GOB ha
> presentat un recurs que exigeix la nul·litat de la concessió de què
> gaudeix.
> El Ministeri de Medi Ambient encara no s'ha pronunciat sobre el projecte
> de
> regularització que ha presentat el periodista
>
>
>
> http://www.araisempre.org
> http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org
>


http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a