Thiết bị cần gắn vô usb hub là gì? Máy gắn usb hub là gì?
On Nov 17, 2015 10:48 AM, "Anh K. Huynh" <xky...@gmail.com> wrote:

> !!
>
> Mấy cái usb hub nhỏ xin bán ngoài chợ thì đẹp nhưng không có thêm nguồn
> ngoài. Cái có nguồn ngoài thì mình thấy nó to và đắt. Tìm trên mạng thấy
> người ta có thể tự chế cái nguồn cho cái usb hub được. Bạn nào đã làm rồi
> thì xin chia sẻ kinh nghiệm với nhé!
>
> Cảm ơn nhiều!
>
> PS: Đọc ở đây nhưng mình không hiểu lắm
>
> http://www.thebitbangtheory.com/2012/06/adding-an-external-power-supply-to-a-cheap-usb-hub/
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20151117104817.3434d5e1%40icy.bar
> .
>

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAGesjW0F26nnyzbfc_2h1XcZXrcR6J_kbDHhBfgpoKK%2BO0c0Ww%40mail.gmail.com.

Trả lời cho