On Tue, 17 Nov 2015 10:50:45 +0700
Phan Tấn Phú <phantan...@gmail.com> wrote:

> Thiết bị cần gắn vô usb hub là gì? Máy gắn usb hub là gì?

con Pi với cái ổ cứng ngoài thôi :D Có 2 (hoặc 3) ổ thôi à :D --
I am ... 5.5 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20151117110034.3d63c4ae%40icy.bar.

Trả lời cho