Mình mua ổ cứng Lacie cách đây hai năm. Giờ nó bị hỏng mạch điều khiển mở ra 
mới biết, thật ra cũng là ổ cứng ... Seagate + cái board mạch điều khiển chả 
biết thể loại gì.

Như vậy là mình bị lừa mất tiêu rồi. Các bạn nhỉ!???

Hàng mua ở Phong Vũ vi tính.

--
I am ... 5.5 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20151120131958.23b3bb66%40icy.bar.

Trả lời cho