Vào 13:20:10 UTC+7 Thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2015, icy đã viết:
Không lừa đâu. Chỉ là đùa tí thôi.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/32275459-9ee7-4c4c-bd85-4c159bd6e809%40googlegroups.com.

Trả lời cho