Việc ngồi chơi nè.

Vào 14:54 Ngày 07 tháng 01 năm 2016, Anh K. Huynh <xky...@gmail.com> đã
viết:

>
> Một công ty (Mỹ/VN) ở quận 1 cần tuyển một bạn sysadmin (Linux only) trình
> Junior trở lên để hỗ trợ cho team đã có sẵn 3 người.
>
> Công việc: Ngồi chơi (full time)
>
> Bonus: Có thể làm thêm về DB (replication, clustering, monitoring, tuning)
> hoặc Security (WAF)
>
> Mức lương: Như mơ
>
> Liên hệ: trả lời riêng qua thư này
>
> Thời gian dự tuyển: Từ đây cho tới giữa tháng 6/2016
>
> Cách PV:
>
> - Vòng 1: Bài test khoảng 20 câu hỏi về Linux
> - Vòng 2: Team hiện có, Tiếng Anh, HR/PM
> - Vòng 3: Technical Director
>
> Nếu bạn dự tuyển hoặc có bạn bè thì giới thiệu nhé.
>
> Cảm ơn nhiều!
>
> --
> I am ... 6 dog years old.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160107145442.149042ea%40icy.bar
> .
>-- 
OpenPGP key: D1495710

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAKUZ9eB8zVLgTkq%3DrkoM-6shToWoC35CSOk7vZpAzN%3Dc7b5YWg%40mail.gmail.com.

Trả lời cho