Cám ơn đã phản hồi. Nếu để tự mò thì cũng phải mất cả tuần, có khi cả tháng, 
mới ngộ ra được!
Bây giờ trước mắt là viết một cái script gì đó để startx, gọi lxterminal (xterm 
không dán được), gọi ibus-daemon, và kiếm cách nhảy qua nhảy lại trên vài 
desktop. Chừng đó đủ xài rồi. Nghe nhạc vớ vẩn thì mocp ...
Viết cái này coi bộ ngoài khả năng. Phải bắt cá trên mạng thôi!

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/e143cf27-f36d-4602-8c54-12aad8dca81d%40googlegroups.com.

Trả lời cho