Dùng cái USB làm mồi để cài Arch có vẻ rất nhạy, vì thế mình "chơi games" bằng 
cách cài tới cài lui để coi nếu Arch mà đi với e17 hay xfce4 hay openbox hay 
mate hay budgie vv thì ngốn hết bao nhiêu chỗ chứa. Thử đến lần thứ (hình như 
là) 6 thì hết còn ham nữa, liền để textmode rồi cài xorg-twm xorg-xclock rồi 
vào graphics. Ai ngờ gõ firefox nó chạy lẹ qúa chừng, tuy hơi khó điều khiển 
nhưng vẫn coi đọc các thứ được. Đặc biệt là cài ibus thì chỉ cần gõ ibus-setup 
là nó cho add unikey, sau đó gõ tiếng Việt rất trơn tru, làm như hệ thống ... 
hiểu ý cho xài luôn VNI method.
Cài ARCH thế này, cộng hết mọi cái lại thì thấy chỉ hao 2,4GB HDD mà thôi. Có 
ai xài như vậy không? Có mánh nào fine tune nó không các bạn?

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/55dbf7c8-743b-48f3-b313-6359e02ed374%40googlegroups.com.

Trả lời cho