<!-- The root menu. -->
  <RootMenu onroot="12">
    <Program icon="terminal.png" label="Terminal">lxterminal</Program>
    <Menu icon="folder.png" label="Applications">
      <Program icon="www.png" label="Firefox">firefox</Program>  
      <Program icon="music.png" label="Vlc">vlc</Program>
      <Program icon="calculator.png" label="Office">libreoffice</Program>
      <Program icon="gimp.png" label="Epdfview">epdfview</Program>
      <Program icon="chat.png" label="Thunar">thunar</Program>
      <Program icon="editor.png" label="Leafpad">leafpad</Program>
    </Menu>

Đoạn trên là dán từ file .jwmrc đang chạy, do mình làm liều gõ đại vô, gồm 
firefox, vlc, libreoffice, epdfview, thunar, leafpad thay cho các ứng dụng khác 
của file .jwmrc nguyên thủy. Để ý, ví dụ dòng 
<Program icon="calculator.png" label="Office">libreoffice</Program>
thì ="calculator.png" chẳng ăn nhập gì tới "libreoffice", nhưng kích chuột thì 
office vẫn chạy bình thường, gõ "jwm -p" để test thì không bị báo lỗi gì cả.
Câu hỏi: Tại sao có chỉ định "icon=" như thế mà không thấy cái icon nào nhảy 
ra? Muốn có icon thì phải sửa dòng này thế nào?

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/176424d0-17ca-44c2-969a-ccc2b5e0c5f9%40googlegroups.com.

Trả lời cho