Trong bản Arch Vọc, cài thử JWM, log vào thấy khá là nhanh. Output lệnh free:

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:    8059404   346644   7382700    56768   330060   7603124
Swap:   31246388      0  31246388

tức nó chỉ sử dụng RAM tương đương với Puppy.
Thử vọc bằng cách
cp -i /etc/system.jwmrc ~/.jwmrc
nano ~/.jwmrc
bla bla
thế là menu xuất hiện mấy thứ cần dùng. Xài gọn nhẹ mà cũng không qúa hiểm hóc. 
Ai xài qua nó rồi cho xin thêm mánh với. Cám ơn.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/c88bae2f-d1b7-468b-8a95-011815e35e8e%40googlegroups.com.

Trả lời cho