Chào bạn T, rất tiếc bạn thông tin hơi trễ. 

Có một vị trí làm chuyên về Amazon Cloud Computing ở FPT software, nếu bạn 
thích thì mình sẽ cho địa chỉ để bạn liên hệ.On Wed, 6 Apr 2016 22:52:40 -0700 (PDT)
thomp@hdmovies.today wrote:

> hay quá, cho mình ứng tuyển với :)
> --
Anh K. Huynh

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160407185106.1e74271b%40icy.bar.

Trả lời cho