Thấy họ ca Vivaldi quá bắt nóng ruột, down về rồi làm cái rpmextract nhưng thất 
bại. Nhảy qua hướng dẫn làm bằng deb file, hóa ra phải cài cái steam rất to 
nặng gần 300MB lận. Đành thụt lui, chờ & xem vậy.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/db335c37-7664-42f9-9c8a-2ff5ad168b24%40googlegroups.com.

Trả lời cho