Vẫn thất bại Đức à. Chạy recompile thì nó làm ngon lành, trả về $ không kèm
thông báo gì. Nhưng khi reboot vào lại thì màn hình đơ luôn.
Mod+shift+enter không nhúc nhích. Mod+1,2,3,4,5,6,7,8,9 cũng vậy. Xóa
.xmonad/xmonad.hs, chạy recompile với .xmonad/trống bị error.
Reboot vào lại, pacman -S xmonad xmonad-contrib rồi chạy nó nữa cũng thua
luôn!
Vậy chắc là vẫn phải chạy xmonad với cái xmonad.hs default của nó (không
tìm ra nó nằm chỗ nào). Đang cài Arch lại lần nữa đây hihi.

On Sat, May 21, 2016 at 10:21 AM, Duc Tran <901...@gmail.com> wrote:

>
>     { manageHook = manageDocks <+> myManageHook -- make sure to
>>>
>>>             <+> manageHook defaultConfig
>>>     , layoutHook = avoidStruts $ layoutHook defaultConfig
>>
>> Bác ơi, chỗ dòng "include myManageHook definition from above" bác cho lên
> cùng dùng với "make sure to" vì nó thuộc command.
>
> Chúc bác khỏe.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/Su2Kgode2Iw/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/ab8400eb-9f4f-9e82-b868-d8a44dabc26d%40gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/ab8400eb-9f4f-9e82-b868-d8a44dabc26d%40gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdOLddD2xUVrGpk8knyk9j%2BnxTWaacQhsG2F%3D6uwa914ag%40mail.gmail.com.

Trả lời cho