Đức ơi boot máy rồi, xmonad vẫn ngon lành cành mai. Thôi cạch không dám ngọ
nguậy cái xmonad.hs nữa.

2016-05-22 9:57 GMT+07:00 mai khai <mkh...@gmail.com>:

> Tạm thời thấy giải quyết thế này là có mòi ăn tiền (chưa "dám" reboot,
> phải báo cáo liền kẻo khi reboot nó lại đơ như mấy lần trước):
> *Cài Arch + cài xmonad rồi chạy lai rai (thư mục .xmonad/không có
> xmonad.hs)
> *Cài thêm : # pacman -S xfce4 (nhưng không cài xfce4-session)
> *Ở ~/.xinitrc cho vào 2 dòng:
> xsetroot -cursor_name left_ptr
> exec xmonad
> Gọi xfce4-panel (có báo lỗi gì đấy nhưng mình ngó lơ)
> Gọi ibus-daemon -drx từ ~/.bashrc là thấy nó. Sửa một chút, ok.
> Gửi xong cái này sẽ reboot máy xem có bị đơ nữa không. Coi Attach.
> Nếu nó vẫn chạy thì tốt, nhưng không hiểu tại sao.
>
> 2016-05-21 20:31 GMT+07:00 Duc Tran <901...@gmail.com>:
>
>> Vậy cháu cũng chịu rồi bác, đành nhờ người cao nhân hơn.
>>
>> Chúc bác khỏe
>>
>>
>> On 05/21/2016 06:26 PM, mai khai wrote:
>>
>> Vẫn thất bại Đức à. Chạy recompile thì nó làm ngon lành, trả về $ không
>> kèm thông báo gì. Nhưng khi reboot vào lại thì màn hình đơ luôn.
>> Mod+shift+enter không nhúc nhích. Mod+1,2,3,4,5,6,7,8,9 cũng vậy. Xóa
>> .xmonad/xmonad.hs, chạy recompile với .xmonad/trống bị error.
>> Reboot vào lại, pacman -S xmonad xmonad-contrib rồi chạy nó nữa cũng thua
>> luôn!
>> Vậy chắc là vẫn phải chạy xmonad với cái xmonad.hs default của nó (không
>> tìm ra nó nằm chỗ nào). Đang cài Arch lại lần nữa đây hihi.
>>
>> On Sat, May 21, 2016 at 10:21 AM, Duc Tran <901...@gmail.com> wrote:
>>
>>>
>>>     { manageHook = manageDocks <+> myManageHook -- make sure to
>>>>>
>>>>>             <+> manageHook defaultConfig
>>>>>     , layoutHook = avoidStruts $ layoutHook defaultConfig
>>>>
>>>> Bác ơi, chỗ dòng "include myManageHook definition from above" bác cho
>>> lên cùng dùng với "make sure to" vì nó thuộc command.
>>>
>>> Chúc bác khỏe.
>>> --
>>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to a topic in the
>>> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
>>> To unsubscribe from this topic, visit
>>> <https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/Su2Kgode2Iw/unsubscribe>
>>> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/Su2Kgode2Iw/unsubscribe.
>>> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
>>> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To view this discussion on the web visit
>>> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/ab8400eb-9f4f-9e82-b868-d8a44dabc26d%40gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/ab8400eb-9f4f-9e82-b868-d8a44dabc26d%40gmail.com
>>> .
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> m k h _ s g n
>> --
>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux Việt Nam" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit
>> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdOLddD2xUVrGpk8knyk9j%2BnxTWaacQhsG2F%3D6uwa914ag%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdOLddD2xUVrGpk8knyk9j%2BnxTWaacQhsG2F%3D6uwa914ag%40mail.gmail.com
>> .
>>
>>
>> --
>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to a topic in the
>> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
>> To unsubscribe from this topic, visit
>> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/Su2Kgode2Iw/unsubscribe.
>> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
>> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/71982dcb-7b2e-cc5d-f1ec-5a458cf45331%40gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/71982dcb-7b2e-cc5d-f1ec-5a458cf45331%40gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>>
>
>
>
> --
> m k h _ s g n
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdPm9iRiJO4AvjKL5q-v6z7hFAHnrJ9ujYqdPMKSmQcf5A%40mail.gmail.com.

Trả lời cho