Hi bác

Bác thử lệnh này

update-ca-certificates

Hoặc bác thử thay thế gói yaourt bằng gói yaourt-git xem sao, cháu không
còn dùng yaourt nên cũng không rõ lỗi là do đâu.


--
Quang

Vào 13:57 Ngày 22 tháng 05 năm 2016, maikhai <mkh...@gmail.com> đã viết:

> Trước nay đều dùng yaourt để cài wifi rất tốt (trừ 1 lần phải SOS
> Ductran). Bản Arch MATE mình cũng đang chạy broadcom-wl. Nhưng với Arch
> xmonad thì:
>
> [dellibm@a3che ~]$ yaourt -S broadcom-wl
> curl error: Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
> Password:
> error: target not found: broadcom-wl
>
> Note: mirrorlist đã uncommented các server France rồi. Ai rảnh chỉ với.
> Cám ơn.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/e8572471-3dd1-44e5-98d7-c846e0994741%40googlegroups.com
> .
>-- 
Q

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnNT%2BL1F658WMn6qLZpz3W9wGho8%2BC9mFxXrCYdoqEQdWQ%40mail.gmail.com.

Trả lời cho