Cám ơn cháu. Sẽ làm ngay.
Một chuyện khác:
Bác đang mò xmonad chạy trên Arch + xfce4. Chạy thì vẫn chạy, nhưng so với
những điều trông thấy (trong
http://www.linuxandlife.com/2011/12/my-arch-linux-desktop-with-xmonad.html
chẳng hạn) thì bác làm (nói là cọp dê đúng hơn) còn dở ẹc. Nhóm mình có ai
xài không hè?

2016-05-28 12:08 GMT+07:00 Duc Tran <901...@gmail.com>:

> Bác thử command này xem (chạy ở quyền root):
> trust extract-compat
> Rồi dùng yaourt lại thử xem bác
>
> Chúc bác khỏe
>
> Duc Tran
>
> On Sun, May 22, 2016 at 5:21 PM, mai khai <mkh...@gmail.com> wrote:
>
>> Cám ơn Quang. Làm ngay.
>>
>>
>> 2016-05-22 9:08 GMT+00:00 Quang Nguyen <xquang.f...@gmail.com>:
>>
>>> Hi bác
>>>
>>> Bác thử lệnh này
>>>
>>> update-ca-certificates
>>>
>>> Hoặc bác thử thay thế gói yaourt bằng gói yaourt-git xem sao, cháu không
>>> còn dùng yaourt nên cũng không rõ lỗi là do đâu.
>>>
>>>
>>> --
>>> Quang
>>>
>>> Vào 13:57 Ngày 22 tháng 05 năm 2016, maikhai <mkh...@gmail.com> đã viết:
>>>
>>>> Trước nay đều dùng yaourt để cài wifi rất tốt (trừ 1 lần phải SOS
>>>> Ductran). Bản Arch MATE mình cũng đang chạy broadcom-wl. Nhưng với Arch
>>>> xmonad thì:
>>>>
>>>> [dellibm@a3che ~]$ yaourt -S broadcom-wl
>>>> curl error: Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
>>>> Password:
>>>> error: target not found: broadcom-wl
>>>>
>>>> Note: mirrorlist đã uncommented các server France rồi. Ai rảnh chỉ với.
>>>> Cám ơn.
>>>>
>>>> --
>>>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>>>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>>>> ---
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>> an email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>> To view this discussion on the web visit
>>>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/e8572471-3dd1-44e5-98d7-c846e0994741%40googlegroups.com
>>>> .
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Q
>>>
>>> --
>>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to a topic in the
>>> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
>>> To unsubscribe from this topic, visit
>>> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/6-qSTmx_PO8/unsubscribe.
>>> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
>>> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To view this discussion on the web visit
>>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnNT%2BL1F658WMn6qLZpz3W9wGho8%2BC9mFxXrCYdoqEQdWQ%40mail.gmail.com
>>> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnNT%2BL1F658WMn6qLZpz3W9wGho8%2BC9mFxXrCYdoqEQdWQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>> .
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> m k h _ s g n
>>
>> --
>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux Việt Nam" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdPLu_gBXBnarn__QCbJ0w0j5-FvFNczkEEO81nVCf4x0A%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdPLu_gBXBnarn__QCbJ0w0j5-FvFNczkEEO81nVCf4x0A%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>>
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/6-qSTmx_PO8/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAOQTeiLU-oEX3QKboadPK6sBPjq3rJ%2Bwdf3pCje5waBmA_i6%3Dg%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAOQTeiLU-oEX3QKboadPK6sBPjq3rJ%2Bwdf3pCje5waBmA_i6%3Dg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdOqbHLLV2sPQ8Om8Fr-o2r0H8%3Dvxb_5nyfUwzt9kmp1%3DQ%40mail.gmail.com.

Trả lời cho