Xài xmonad trần xì có sự kẹt là lúc gọi ibus-daemon -drx không thể biết được nó 
có nhẩy ra hay không? Muốn thấy chữ V xanh đỏ tím vàng mình gia3i quyết bằng 
cách nhờ xfce4-panel. Nhưng chỉ dùng mổ con gà chíp chíp này mà huy động cả cái 
Thanh Long Đao của Quan Công thì phí qúa. Và nhất là quê qúa.
Ai có lệnh nào để gọi Ibus-Unikey VNI vui lòng chỉ gíao. Cám ơn.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/5a6ee5a5-1c70-458d-88d2-665f59349ee6%40googlegroups.com.

Trả lời cho