Trong Arch mà cài xmonad thì có cái khá bất tiện là:
* Vì nó đặt xterm làm default nên lúc mới vào mà muốn gọi ibus-unikey thì không 
thấy được icon chữ V xanh đỏ, vì thế không thể chọn kiểu gõ. 
Muốn có chữ V, mình không có cách nào khác hơn là tạm thời vẫn phải xài, là cài 
xfce4 để sau đó gọi xfce4-panel, rồi chỉnh ibus.
Mặt khác, khi gõ trong gmail chẳng hạn, con trỏ hay bị nhảy loạn, nên cần gõ 
"synclient TouchpadOff=1" vào để chữa cháy. Nhưng gõ lệnh trong xterm, nếu chạy 
với quyền root thì cần passwd. Thế là gặp thêm một rắc rối: 
* Hoặc phải chỉnh lại ibus từ "Vietnamese" qua "English"
* Hoặc phải gọi lxterminal (hay thứ gì tương đương) để gõ password thành công.
Nếu không, trong xterm thì password luôn luôn bị sai,

(Mô tả: gõ password xong nếu nhấn Enter ngay thì bị hiểu là "thiếu 1 ký tự sau 
cùng", nhập passwd bất thành. Nếu gõ password + space để hoàn thành password 
thì lại bị hiểu là "nhập thừa 1 ký tự sau cùng" và việc nhập passwd cũng bất 
thành!)

Vậy vấn đề vất vả cần giải quyết đó là: Làm sao ần định bằng 1 dòng lệnh duy 
nhất khi gọi ibus để có kiểu gõ VNI? Nếu giải quyết chuyện này được thì có thể 
không cần đống xfce4 dài ngoằng chỉ để trông thấy cái icon bé ... hơn cái móng 
tay :)

Bạn nào biết xin vui lòng chỉ giáo. Cám ơn.   

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/acab6511-04b7-4471-907a-61315c88fb0c%40googlegroups.com.

Trả lời cho