Ghi chú cho bạn nhớ đến job hồi xưa, và cho bạn nào muốn xin vào Arimo (Adatao)


http://icy.theslinux.org/m/kyanh.net/2016/05/31/5-vong-phong-van-voi-arimo/index.html


On Thu, 4 Jul 2013 15:33:44 +0700
"Anh K. Huynh" <ky...@theslinux.org> wrote:

> Xin chào,
> 
> Một công ty `start-up` ở quận 1, Sài Gòn, chuyên làm về BigData,
> đang cần một sysadmin với các yêu cầu đơn giản sau đây:
> 
> * Biết deploy ứng dụng Java
> * Biết làm với hệ thống AWS (tương lai sẽ làm on-promise cluster)
> * Hiểu kỹ thuật triển khai, maintain và tuning cho Hadoop, HDFS
> 
> Bạn nào quan tâm thật sự thì liên hệ với mình nhé.
> 
> Cảm ơn các bạn.
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.--
I am 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160531165913.5fc0b32a%40icy.bar.

Trả lời cho