Vừa rồi nhờ buồn qúa không có việc gì làm, đem cái máy ra cài lại một bản Arch 
chạy xmonad TUYỆT ĐỐI không có con chuột lắt, sau đó thay vì cài ibus như 
thường lệ, lại nhảy vào fcitx. Kết qủa không ngờ là rất tốt. Nay ghi lại đây 
như tóm tắt sau:


Cài fcitx để gõ tiếng Việt
(trong Arch Xmonad)

Arch sạch, chưa cài bộ gõ nào cả. Nếu có, cần remove trước đã rồi mới làm.
Chạy các lệnh:

$ sudo pacman -S fcitx fcitx-im fcitx-ui-light fcitx-unikey fcitx-configtool
$ nano ~/.xprofile (nếu máy cài lightdm)
thêm vào:

export GTK_IM_MODULE=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export XMODIFIERS=@im=fcitx
fcitx

save. reboot.

$ fcitx-configtool
* Trong InputMethod nhấn bỏ chọn trong ô "Only Show Current Language" rồi tại ô 
trống này
* gõ vào "unikey" thì nó tự nhảy ra unikey/vietnamese
* Nhấn vào cờ lê mỏ lết, rồi (ví dụ)
* chọn method (vni hay telex...)
*** Những mục khác để Default thấy cũng ổn ***
* nhấn Mod+shift+C để thoát.

reboot.

Vào lại hệ thống, mở leafpad và gõ tiếng Việt. Nếu không nhận, nhấn Ctrl+space.
Xong.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/076788e0-90e2-48e1-8a3e-0675f631141d%40googlegroups.com.

Trả lời cho