Arch Xmonad cài Ibus, làm đủ các cái rồi mà vẫn không set đươc kiểu gõ Vni dù 
đã tích vào mục chọn. Thành ra lại phải gọi con chuột lắt xfce4.

Nhưng rút kinh nghiệm mấy lần trước cài cả tòa default mà không xài gì cả, lần 
này mình chỉ chọn duy nhất một mục "12" (xfce4-setting). Cài xong, thoát ra rồi 
vào lại user là set được Vni liền, nhấn shift + Space toggle EN/VN ngon lành:

 [tala@localhost ~]$ sudo pacman -S xfce4
[sudo] password for tala: 
:: There are 17 members in group xfce4:
:: Repository extra
  1) exo 2) garcon 3) gtk-xfce-engine 4) thunar 5) thunar-volman 6) 
tumbler 7) xfce4-appfinder 8) xfce4-mixer 9) xfce4-panel 10) 
xfce4-power-manager
  11) xfce4-session 12) xfce4-settings 13) xfce4-terminal 14) xfconf 15) 
xfdesktop 16) xfwm4 17) xfwm4-themes

Enter a selection (default=all): 12
warning: xfce4-settings-4.12.1-1 is up to date -- reinstalling
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (1) xfce4-settings-4.12.1-1

Total Installed Size: 2.38 MiB
Net Upgrade Size:   0.00 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n]

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/ee53412e-888e-4730-ac13-f96cc6726802%40googlegroups.com.

Trả lời cho