Hôm nay tự nhiên tôi bị mất wifi, mất sound. Thỉnh cao nhân VNPT làm mất nửa 
giờ mới có internet, nhưng sound vẫn câm tịt.
Mò trên Archwiki, liền ra cái này:
$sudo fuser -v /dev/snd/*
Xong ngay! Tuyệt vời! 
Arch đúng là tiên phẩm của trần gian!

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ARBKEjyAvHio6ODKUhR-ZA
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/39d904a7-1d4d-4da1-8803-acc5279cddb5%40googlegroups.com.

Trả lời cho