https://www.transifex.com/mate/public/
 
Tạo tài khoản rồi đăng kí vô dự án.

Maintainer của MATE phản hồi khá chậm, có thể mấy ngày mới chấp nhận. Hiện là 
team Việt Nam không còn ai hoạt động hết, chỉ có mình là một mình xông pha vô 
dịch thôi. Bạn nào muốn đóng góp  chung không? Đem MATE lại với Việt Nam.

MATE là một desktop environment gọn nhẹ, chạy trên nền GTK 3.0 với giao diện 
của Gnome 2. MATE khá nhanh, ngang ngửa XFCE và khá đẹp. Có sẵn trên Arch 
Linux, Debian,... và vẫn đang được phát triển liên tục, không chậm như XFCE. 
https://mate-desktop.org

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ARBKEjyAvHio6ODKUhR-ZA
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/7f1c5143-e247-46c8-89f4-5ecdf00c1cf7%40googlegroups.com.

Trả lời cho